Søke om ny plass i barnehage/SFO

Dersom du er folkeregistrert i Modum kommune, er det viktig at du logger deg inn i Foreldreportal for barnehage og SFO før du søker. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse) i søknaden.

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du IKKE kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Modum kommune), så kan du søke plass uten å være innlogget.

Gå inn på barnehager og skole, og velg barnehage eller SFO. (Du kan velge alle 14 barnehagene i barnehagesøknaden om du ønsker det)

Ved spørsmål, send mail til: heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no

Endre eller si opp plass i barnehage/SFO

Man registrerer endringer i søknaden ved å logge seg inn via ID-porten i Foreldreportal for barnehage og SFO innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars.

Retten til barnehageplass krever at barnet har fylt ett år innen utgangen av november, det barnehageåret man ønsker barnehageplass, i tillegg må man søke innen fristen og starte før desember.

Ved hovedopptak er kriterie at søknad gjelder oppstart i barnehage august – november samme år.  Tilbudet gis fra den 1. i hver måned med unntak av august.

Permisjon av barnehageplass/SFO plass praktiseres ikke i de kommunale enhetene. Viser utover dette til vedtektene angående fritak for betaling ved barns sykdom.

Slik gjør du det:

  1. Logg deg inn på Foreldreportal for barnehage og SFO ved bruk av ID-porten.
  2. Finn min side, øverst til venstre.
  3. Trykk på «pil» ved siden av min side, da får du opp flere valg, du skal velge mine plasseringer.
  4. Trykk på mine plasseringer.

Endring: 

  1. Finn den plasseringen du skal søke endring på, finn type plass og trykk på endre ved siden av blyant.

Si opp plass:

  1. Finn den plasseringen du ønsker å si opp, trykk på si opp plassen nederst til høyre i bildet.
  2. Etter du har lagt inn ny ønsket plasseringstype (eller sagt opp) trykk på sende.

Det er den barnehagen (SFO) barnet ditt har plass i som behandler søknaden. 
Når du allerede er inne på min side kan du med det samme dobbeltsjekke om dine opplysninger er riktig. Adresse, mailadresse og telefonnummer. 

Spørsmål? Send mail til: heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no

Hva skjer i et barnehageopptak?

Hovedopptak for barnehage har frist 1. mars hvert år.

I hovedopptaket fordeles ledige plasser til barn på søkelista i de ulike barnehagene med oppstart høst samme år.

Høst defineres som oppstart i barnehagen fra august til november samme år det er hovedopptak.

Hovedopptaket går i flere runder og det er styrer i den enkelte barnehage som fordeler plassene. Styrerne forholder seg til barnehagens vedtekter når de tildeler plasser; tildeling av plass går ikke på skjønn eller personlige vurderinger.

Tilbud sendes til din digitale postkasse. For å svare på tilbud må du logge inn på Foreldreportal for barnehage og SFO.

Første runde med hovedopptak går i begynnelsen av mars, men tilbud sendes i flere omganger i mars måned og utover våren. Det tar tid med opptak grunnet: neitakk til tilbud som fører til nye tilbud, overflyttinger fra en barnehage til en annen (oppsigelser fra foreldre må registreres), svarfrist tid til foreldre med mer. 

Hvis du får tilbud om en barnehageplass i en barnehage som ikke er ditt første valg, kan du velge å takke ja, men fortsatt stå på venteliste til høyere prioriterte barnehager.

Om det er fullt i de barnehagene du har søkt kan du få tilbud i en barnehage du ikke har søkt, da blir du kontaktet av kommunen. Du kan fortsatt stå på venteliste til en barnehage du har søkt. Når man takker ja godtar man samtidig den enkelte barnehages vedtekter, og deres oppsigelsestid av plass.

Om du takker nei, mister du retten til plass i hovedopptaket.

Det er viktig å svare så raskt man kan på et tilbud om barnehageplass. Er det en overflytting fra privat barnehage til kommunal eller omvendt, er det viktig at du samtidig sier opp plassen i den barnehagen du forlater.

De som ikke har rett til plass jamfør barnehageloven, eller som har søkt etter fristen eller ønsker oppstart etter november, kommer med i supplerende opptak. 

Supplerende opptak: om det blir ledig kapasitet i løpet av året i en barnehage du har søkt, får du et tilbud om plass. 

I praksis kan dette bety at en må vente til neste hovedopptak med å få plass i barnehage.

Foreldreportal for barnehage og SFO stenges for å gjøre endringer i søknaden fra 2.3 til supplerende opptak starter.

Spørsmål utover dette kan rettes til styrer i den enkelte barnehage eller på mail til heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no