Oppmåling av eiendom

Ved oppmåling av grunneiendom/festegrunn, grensejustering, grensepåvisning, registrering av uregistrert jordsameie, samt søknad om fradeling av eiendom, skal rekvisisjonsskjemaet fylles ut og sendes til kommunen.
Se under Skjemaer for å finne dette

NB! Det er viktig at alle hjemmelshavere skriver under på rekvisisjonen. Eventuelt må det fremlegges fullmakt.
 

Oppmålingsforretning

En oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom, og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring. 
 

Oppmålingsforretning skal holdes før følgende kan føres i matrikkelen:

  • oppretting av ny grunneiendom/festegrunn/jordsameie
  • umatrikulert grunneiendom/festegrunn/uregistrert jordsameie
  • klarlegging av eksisterende grense (grensepåvisning)
  • grensejustering
  • arealoverføring
  • eierseksjoner som omfatter uteareal

Grensejustering

Mindre arealer mellom to eiendommer kan justeres uten at det blir innhentet  erklæring om pantefrafall. Panterett følger de nye grensene som blir fastlagt. Som hovedregel kan de involverte eiendommer ved grensejustering økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter.
Grensejusteringer blir ikke tinglyst, bare ført i matrikkelen. 
Det må være samme formål på areal som justeres mellom eiendommer.

Uteareal til eierseksjon

Ved opprettelse av eierseksjon med uteareal skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet. Det samme gjelder når uteareal for eierseksjon endres. Oppmålingsforretningen må være holdt før kommunen kan gi tillatelse til seksjonering. 
Krav om oppmålingsforretning kan ikke omgås ved å tinglyse bruksrett til ubebygde deler på annen måte.