Klagerett

Om klagerett 
Vedtak av kommune(delplan) kan ikke påklages.

Vedtak av detaljregulering for er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Det kan derfor påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens § 28.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring.

Krav om innløsning eller erstatning
Krav om innløsning etter §15-2 eller om krav erstatning i henhold til §15-3 i plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter at vedtak av detaljregulering er kunngjort. En klage skal være grunngitt og undertegnet.

Henvendelser til kommunen
Eventuelt spørsmål, klage på vedtak eller krav om innløsning/erstatning sendes til:
                Modum kommune,
                v/Arealplan,
                Postboks 38
                3371 Vikersund


                      eller

                post@modum.kommune.no

Detaljregulering for: VIKERSUND NÆRINGSPARK

Detaljregulering for Vikersund næringspark (plan ID 2022 002) ble vedtatt i Modum kommunestyre den 5. februar 2024 i sak 11/24.

Saksframlegg og plandokument (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse) kan leses i digitalt planarkiv for Vikersund næringspark   (https://www.arealplaner.no/3316/arealplaner/145).