Kommunen skal godkjenne plan for nydyrking ved opparbeidelse av udyrka jord til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Det skal tas hensyn til miljøverdier slik som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbilde, samt legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger. Det er ingen nedre grense for at man slipper å søke om nydyrking, men dersom arealet er over 15 daa må søker selv betale Buskerud fylkeskommune for eventuelle kulturminneundersøkelser.

Landbruksdirektoratets side om nydyrking finner du her.