Grunnskoletilbud

Tilbudet ved Voksenopplæring i Modum er tilrettelagt og bestemt av den enkelte skole/ kommune.

Inntak skjer 2 x i året, august (hovedinntak) og januar. Skolen tar imot søknader fortløpende.

Grunnskole for voksne (GS): tas på 2 eller 3 år, avhengig av norsk nivå ved oppstart. Deltagere tar etter endt løp samme grunnskoleeksamen som elever ved ordinær ungdomskole.

Voksne har etter opplæringslova § 4A-1 rett til grunnskoleopplæring. Retten omfatter de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, og både opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Du kan søke dersom du oppfyller disse vilkårene:

  • du er over opplæringspliktig alder
  • du har ikke rett til videregående opplæring for ungdom etter opplæringslova § 3-1
  • du trenger grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • du har lovlig opphold i Norge, eller venter på avgjørelse av søknad om oppholdstillatelse (gjelder ungdom under 18 år)

Du kan ha rett til grunnskoleopplæring selv om du har oppnådd vitnemål fra grunnskolen tidligere.

Du kan velge om du ønsker full grunnskoleopplæring, opplæring i enkeltfag/deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ønsker du å søke om spesialundervisning for voksne etter opplæringslova § 4A-2, må eget søknadsskjema benyttes.

Ved Voksenopplæringen i Modum tilbyr vi grunnskoleopplæring over 3 år. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Elever med tilstrekkelige forkunnskaper i norsk kan få tilbud om å begynne direkte på år 2. Elevene avslutter grunnskolen med muntlig og skrftlig eksamen (tilsvarende 10. trinn).