VBD består av 43 leiligheter og 6 rom for midlertidig bolig. VBD er bemannet hele døgnet.

Beboere ved Vikersund bo- og dagsenter regnes som hjemmeboende, og må melde flytting til folkeregisteret.
Søknadsskjema for leiliget fylles ut av søker eller representant for søker, og sendes saksbehandlerenheten. Se skjema nederst på siden.

Kostnader

Leie av leilighet betales til Modum Boligeiendom KS.
Andre kommunale tjenester som matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og renhold og lignende blir fakturert av Modum kommune.

Kontaktinformasjon

32 77 83 20

Besøks- og postadresse:
Vikersund bo- og dagsenter, Stikkveien 2, 3370 Vikersund

Virksomhetsleder: 
Irene G. Andersen
32 77 83 20 / 971 700 46