Reguleringsplan for Øvregata i Vikersund, alternativ 2 legges med dette ut til offentlig ettersyn i vedtak i Hovedutvalg for Teknisk, landbruk og miljø, den 31 august, sak 53/22. 

Brev til berørte parter finner du her

Planen ligger ute til høring med to alternativer. Alternativ 1 ble lagt ut til høring den 6/4.22 sak 21/22 og den er fortsatt å finne på kommunens nettside, på sist angitte sted. Endelig reguleringsplanvedtak kan gjøres basert på begge alternativer.

Ved 1. gangs oppsummering forelå det en oppsummering av innkomne høringsuttalelser med beskrivelse av hvordan disse var blitt vurdert i arbeidet med planforslaget. Denne oppsummeringen ble ved en feil ikke lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentet blir derfor nå lagt ut ved 2. gangs offentlig ettersyn.

Høringsuttalelsene med oppsummering finner du her

Øvrige dokumenter ved alternativ 2 finner du her:

1. plankart alt. 2

2. plankart alt. 2

Planbestemmelser alt. 2

Planbeskrivelse alt. 2

Plankart Øvregata del 2

Sporskifte illustrasjon

Det nye ved alternativ 2 er forlengelse av et par fellesveier, veien Kneika og en felles adkomstvei ved Caspersens trykkeri. Hovednyheten er imidlertid Krøderbanens nye planer for et besøkssenter tilknyttet tidligere planer for lokomotivstall og vognhall. Krøderbanens planskisse for dette ligger ved plandokumentet.

Krøderbanens nye planer for besøkssenter er ikke en del av foreliggende reguleringsplanforslag. Men det er gitt plass til disse planene i reguleringsplanens alternativ 2 i form av en innregulert sving i Øvregatas nordre del for å få plass til ei ny svingskive for Krøderbanens lokomotiver. Med bygging av et besøkssenter med vognhall må ei svingskive plasseres lenger sør enn ved det forrige utlagte alternativet for å få plass til besøkssenteret, som må plasseres lengst nord langs Øvregata. Ei sving på Øvregata vil skape noe vanskeligere framkommelighet i Øvregatas nordre del, primært for buss og andre tyngre kjøretøy, samt at to garasjer blir liggende tett inn mot fortauet. Planforslaget er utformet med hensyn til Krøderbanens ønsker om nytt besøkssenter tilknyttet Vikersund stasjon.

Kommunens planer for ei breddeutvidet Øvregata med tilliggende gjennomgående fortau og Krøderbanens planer for nytt besøkssenter vil bli presentert for nærmere drøfting og spørsmål i form av:

Åpent møte i Modum kulturhus, Lillesalen

Mandag den 30. januar kl 19 00

Velkommen til møte.

Frist for uttalelse til planforslagene settes til den 15 februar 2023.