Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter, som Nasjonal motorferdselforskrift

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til "anerkjente" nytteformål.

Det er også vedtatt en egen 
Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag for Modum kommune
Det er kommunen som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunen og er klagemyndighet for kommunale vedtak. 

Har du behov for dispensasjon til kjøring utover det loven og tilhørende forskrifter tillater, må du søke om dette.
Skjema finner du nederst på siden.