Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark og på vassdrag i prinsipp er forbudt. Loven angir imidlertid adgang til nødvendig ferdsel til "anerkjente" nytteformål.

Det er kommunen som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunen og er klagemyndighet for kommunale vedtak. 

Dersom du har behov for dispensasjon til kjøring utover det loven og tilhørende forskrifter tillater, må du søke om dette. Skjema finner du nedenfor.