Skal du bygge en landbruksvei, må du søke til kommunen.
Her finner du informasjon om hvordan du går fram.

Hvorfor må jeg søke?

Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og eventuelle andre interesser blir ivaretatt.

Tilskudd til bygging

Du kan søke tilskudd til skogsveier i landbruket.
Mer om hvordan du søker om tilskudd til landbruksveier på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

 

Tilskudd til bygging og ombygging av skogsbilveier
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder blant annet følgende om tilskudd til vegbygging:

 • Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveger når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
 • Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
 • Vegene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 2013 med endringer august 2016.
 • Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent.
 • Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
 • Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og evt. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

Skjema LDIR-903 skal benyttes ved søknad om tilskudd til vegbygging 
Før tilskuddssøknad kan behandles skal søknad om bygging/ombygging av landbruksvei være sendt og godkjent av kommunen.

Tiltak og satser for tilskudd
Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av tilskuddsprosent:

 • Ombygging og nyanlegg av skogsbilvei (veiklasse 3 og 4) * 20 – 40 %
 • Utbedring av «flaskehals» på skogsbilvei * inntil 40 %
 • Avkjøringslomme fra offentlig vei (for opplasting av tømmer) inntil 50 %
 • Ombygging av bruer på skogsbilveier 50 % (60 %)
 • Bruk av veiplanlegger (gjelder på tiltak merket *) + inntil 6 %

For mer informasjon om retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av vei, last ned 
Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Modum kommune 

Lover og regler

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.