Tilbudet omfatter ulike kurs og individuell oppfølging gjennom helsesamtaler. Tilbudet gis for en tidsavgrenset periode. Målet er å styrke egenmestring. Kurs og veiledning er basert på Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalinger, og gis av kvalifisert helsepersonell.  Epikrise sendes henviser og fastlege. Frisklivssentralen har oversikt over lokale tilbud og leder videre til disse når det er aktuelt. Frisklivssentralens tilbud er gratis. Tilbudet gis kun til personer som bor eller oppholder seg i Modum.

Tilbudet er aktuelt for pasienter med:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Psykiske plager
 • Diabetes 2
 • Høyt blodtrykk, hjerte-karlidelser
 • Kols og astma
 • Kreft
 • Overvekt

Tilbudet passer også:

 • Under og etter kreftbehandling
 • Før og etter operasjoner eller sykehusinnleggelser
 • Inaktive
 • Sykmeldte
 • Personer som har lyst til å slutte å røyke eller snuse

Når det gjelder barn under 16 år, er det helsestasjons- og skolehelsetjenesten som er ansvarlig for oppfølgningen. Ved behov samarbeider helsestasjons- og skolehelsetjenesten med Frisklivssentralen om oppfølgningen.

For helsepersonell kan det være nyttig å lese artiklene under Frisklivssentral (helsenorge.no).