2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan
  • felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan
  • Ingen lovpålagt frist

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.
Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.