Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

2 uker
-forhåndskonferanser

3 uker
-igangsettingstillatelser
-midlertidige brukstillatelser
- ferdigattester
- byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet

12 uker
omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan
felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan

Ingen lovpålagt frist
Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.
Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.