Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. 

Ved bortleie av jord skal det inngås skriftlig kontrakt med minimum leietid 10 år. Avtalen skal sendes kommunen for registrering.

Dersom det ønskes en avtale med kortere varighet enn 10 år, må det søkes om dispensasjon fra jordloven. Det er eier av eiendommen som skal søke om dispensasjon. Søknad sendes inn til kommunen, sammen med kopi av avtale om jordleie/forpaktning. 

Her finner du informasjon fra Landbruksdirektoratet om utleie av jord

Veiledning om priser ved utleie av jord - fra Landbruksdirektoratet