Kommuneplanen har følgende overordnede mål for folkehelsearbeidet:

  • Modum skal være en foregangskommune innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres

Strategier:

  • Levekår og folkehelse skal være gjennomgående temaer i alle sektorer
  • Systematisk forebyggende arbeid rettet mot utvalgte grupper
  • Videreutvikle samarbeid med andre aktører, f.eks. samarbeid mellom Modumskolen og den videregående skolen
  • Innovativ utvikling av folkehelsetiltak og samarbeid med forskningsmiljøer

Utjevning av sosiale ulikheter er kommunens hovedstrategi for å unngå at de minst ressurssterke utvikler et varig omsorgsbehov.

Gjennom helsefremmende og forebyggende fellestiltak oppnås mer for flere, enn ved kun å «reparere uhelse» til enkeltindivider i etterkant. Det handler om å forsterke det som holder innbyggerne friske. Men for å utjevne sosiale forskjeller i levekår og helse må kommunen også jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper. Og det må samarbeides på tvers av sektorer, virksomheter, fagmiljø og lovverk til det beste for innbyggerne.

Her finner du styringsdokumenter som ligger til grunn for vårt arbeid med folkehelse: