Hukommelsesteamet/demensteamet er et lavterskeltilbud for personer med demens eller mistanke om demensutvikling. I tillegg er vi i et tilbud for pårørende, helsepersonell og andre berørte.

Dette er hukommelsesteamet

Sissel Solø (demenskoordinator):
Er utdannet sykepleier med videreutdanning i demens og alderspsykiatri.  Har jobbet i teamet siden oppstart i   2012.  
Jobber 50 prosent hjemmetjenesten og 50 prosent i hukommelsesteamet

Silje Bergum:
Utdannet sykepleier med videreutdanning i demens og alderspsykiatri.
Jobber 50 prosent  i hukommelsesteamet og 50 prosent i hjemmetjenesten.

Henvendelse til hukommelsesteamet:
Ring oss på telefonnummer: 90708991 (telefon tid onsdager fra kl 09-15) eller send en mail til demensteam@modum.kommune.no
Det er ikke nødvendig med søknad for å få kontakt med hukommelsesteamet.

Pårørendeskole:
Vi arrangerer pårørendeskole hver høst. Det blir annonsert på diverse arenaer, bl.a Bygdeposten.

Samtalegruppe:
I etterkant av pårørendeskole blir det tilbud samtalegruppe i regi av hukommelsesteamet.

Dagsenter:
Modum kommune har et eget dagsenter tilpasset personer med demens på Modumheimen. Se mer informasjon om dette her: Dagsenter for personer med demens - Modum Kommune

Dette kan hukommelsesteamet bistå med

 • Bistå fastlegene med utredning av demenssykdom.
 • Komme på hjemmebesøk.
 • Kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker.
 • Gi informasjon om hva demens er.
 • Informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd bedre hverdagsmestring.
 • Tilby koordinering og oppfølging.
 • Bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet.
 • Være til støtte for de som er berørt og trenger noen å prate med.

Fakta om demens

 

Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen.

Typiske symptomer er:

 • Nedsatt korttidshukommelse.
 • Vanskelig å finne igjen ting.
 • Leter etter ord.
 • Forvirring av tid og sted.
 • Forandringer i både humør og væremåte.
 • Mindre initiativ og engasjement.
 • Problemer med å lære nye ting.
 • Problemer med praktiske gjøremål.

Ulike typer demens

Alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom er en type demenssykdom som rundt 60 prosent av personer med demens lider av. Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som starter med at hjerneceller i områder ved tinninglappen skades og dør.

Sykdommen utvikler seg vanligvis langsomt over mange år og redusert hukommelse er første symptom hos de fleste pasientene. Andre symptomer kan være manglende evne til å føre en samtale eller problemer med å utføre praktiske oppgaver, som å lage mat, betale regninger, holde orden på egne medisiner eller å finne frem på nye steder. Mange blir passive, urolige og irritable, andre kan bli engstelige. I startfasen kan utviklingen av sykdommen være så langsom at det kan være vanskelig å oppdage den.

Vaskulær demens
Vaskulær demens er den nest hyppigste årsaken til demenssykdom og regnes for å være årsaken hos omkring 10 prosent av pasientene. Denne formen for demens skyldes hjerneslag eller sykdommer i hjernens blodårer.

Ved en CT-undersøkelse (komputertomografi) kan man se de områdene som er skadet på grunn av svikt i blodtilførselen. Skader i hjernen er spredt og symptomer og utfall varierer ut fra hvor skaden sitter. Man kan også se denne formen for demens hos eldre som ikke har fått tilfredsstillende behandling for høyt blodtrykk, og eldre med diabetes som ikke er tilfredsstillende behandlet.

Vanligvis blir pasientene med vaskulær demens etterhvert dårligere, fordi de enten får flere hjerneslag, eller rammes av Alzheimers sykdom i tillegg.

Frontotemporal demens
Frontotemporal demens opptrer først og fremst hos personer i 50–70 års alderen, og er kjennetegnet ved at personen som rammes endrer sin atferd eller personlighet. Noen får en sosial ukritisk atferd, andre blir passive og kan virke deprimerte. De fleste har vansker med å komme i gang med aktiviteter, er passive og irritable. Etter hvert tilkommer hukommelsesproblemer og store språkvansker.

Lewy-legemedemens
Sykdommen opptrer som oftest hos personer mellom 60–80 år. Denne demenssykdommen er kjennetegnet ved tre typer symptomer: redusert hukommelse og andre intellektuelle problemer, perioder med synshallusinasjoner (mennesker, dyr og lignende som ikke fins) og stivhet i kroppen.

Nyttige lenker

Diverse linker til nettsteder:

Aldringoghelse.no Aldring og Helse - For en bedre alderdom

Demenslinjen Fagfolk demens (nasjonalforeningen.no)

Verge og fremtidsfullmakt Eksempler på fremtidsfullmakt - Vergemålsportalen (vergemal.no)

Modum kommune (saksbehandlerenheten)Saksbehandlerenheten - Modum Kommune

Inn på tunet

innpåtunet.JPGModum kommunes Inn på tunet-tilbud ligger på Fjelldgård på Drolsum, og driftes av Torgunn Tangerud.
Hun tar imot to-tre brukere to ganger i uken.
Her er det fokus på å være i aktivitet og å følge gårdens årshjul hva drift angår.