Den som mottar et vedtak, eller den som kan anses som berørt part i en sak som behandles etter plan- og bygningsloven, har anledning til å klage på vedtak som fattes i saken. Berørte parter er gjerne naboer eller sektormyndigheter hvis fagområde blir berørt som følge av vedtaket. 

Du kan klage på

 • vedtak i byggesak eller delesak
 • vedtak om reguleringsplan. Dersom privat reguleringsforslag er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan et avslag kreves forelagt kommunestyret

Du kan ikke klage på

 • gebyr som er fastsatt i tråd med gebyrregulativet
 • brev som ikke er et vedtak
 • vedtak om kommuneplan

Klagen og klagefrister

 • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen må være skriftlig, og sendes post@modum.kommune.no; evt Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund 
 • Hvis du ikke har mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet.
 • Klagen må være sendt eller postlagt før fristen går ut.
 • Oppgi saksnummer, kundenummer på faktura, årsaken til klagen, endringer som ønskes, andre opplysninger som kan ha betydning. Husk navn, adresse og underskrift.
 • Vi skal behandle klagen innen 8 uker - og kan endre vårt vedtak. 
 • Om du ikke får medhold, kan du klage til hovedutvalg for teknisk og miljø. Klagen vil da bli politisk behandlet
 • Neste klageinstans er Statsforvalteren.
 • Statsforvalteren avgjør saken innen 12 uker. Du vil bli underrettet når en sak sendes til Statsforvalteren. 
 • Statsforvalteren avgjør om klagen skal tas til følge.  Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Alle kan klage på et vedtak, selv om du ikke er direkte nabo. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.