Nivå 0: Undring


På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan bruke verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1 Undring oppstår

Du har en undring/magefølese over et barn/ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Når du kjenner på en undring for et barn, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner. Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig verktøy.

Verktøy: 

Signaler sårbare barn

2 Konkretiser undringen

Konkretiser undringen for et barn. Del undringen med nærmeste leder/skoleteam/pedagogisk møte.

Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger, dette hjelper deg til å danne seg et større og klarere bilde av barnet/ungdommen. Vær så konkret som mulig. Del din undring og dine observasjoner med en leder/kollega/skoleteam/pedagogisk møte. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enig med deg.

Verktøy: Observasjonsskjema

3 Del undringen med de det gjelder

Gjennomfør en samtale med barnet/ungdommen og med foresatte. 

Tidlig brukermedvirkning er viktig for å komme frem til en felles forståelse av barnet/ungdommen/situasjonen. ​Vurder hvor mye av møtet barnet/ungdommen skal delta på i forhold til alder, modenhet og motivasjon. Hvis barnet/undommen ikke deltar i møte, sørg for at barnets stemme er med. Dette kan gjøres ved samtale i forkant av møtet, bruk skjema "samtale med barn". For små barn vil observasjonene og eventuelt utsagn være viktig som barnets stemme.

Forbered deg til en samtale om undring, drøft gjerne med en kollega. Samtalen skal være likeverdig. Du deler din undring på en respektfull måte som opprettholder muligheten for videre samarbeid. Oppsummering av samtalen gjøres i et referat.

Verktøy: 

Undringsamtale med barn

Undringssamtale med foresatte

Anbefalte nettressurser:

Barnesamtalen og foreldresamtalen fra Dialogmodellen.
Snakkemedbarn.no - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

Lær mer om "Er du bekymret for et barn" på bufdir.no

4 Grunn til videre oppfølging?

I samarbeid med barn/ungdom/foresatte vurderes behovet for videre oppfølging.  

Dersom det er enighet om å fortsette samarbeidet, avtales et nytt møte. Gå videre til nivå i 1 i veilederen. Dersom det ikke er nøvdendig, gå til  trinn 5.

5 Avslutt oppfølgingen

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, avslutter dere saken. 

Barnet/ungdommen/foresatte involveres i avgjørelsen. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn barn/ungdom/foresatte om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt. Dokumenter avgjørelsen i et referat. Informer om Familiens Hus

Nivå 1: Fra undring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres oppfølging og tiltak.  

 

1 Skap felles forståelse

Avtal møte med foresatte og evt. barnet/ungdommen for å komme frem til felles forståelse av undringen. Med bakgrunn i felles forståelse, bli enig med foreldre /barn /ungdom om videre tiltak (dette kan være som en del av undringssamtalen med foresatte på Nivå 0).

Vurder sammen aktuelle tiltak i hjem og barnehage/skole/helsestasjon. Avtal oppfølgingsmøte senest innen 4 uker.  

Dersom barnet/ungdommen ikke deltar i møtet, avtales det hvem som ha ansvar for å informere og involvere barnet i avgjørelsene. 

Referatmal

 

2 Iverksett tiltak

Avtalte tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. 

3 Oppfølgingssamtale

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Dersom barnet/ungdommen ikke deltar på møtet - avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/undommen i forkant av samtalen.

Gjennomfør oppfølgingsamtale

- Begynn møtet med å gjøre en oppdatert vurdering på undringen fra forrige møte. Har det tilkommet nye perspektiver, momenter eller oberservasjoner? Bli enig om felles forståelse. 

- Alle involverte parter drøfter og reflekterer over i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. 

Med utgangspunkt i evalueringen, fatt en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt oppfølgingen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste. Gjør justeringer på tiltak og avtale oppfølgingmøte. Trenger dere veiledning/råd fra hjelpetjenestene, meld sak inn til Ressursteam (se trinn 4)

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra andre tjenester og for å drøfte videre innsats. Meld sak til Ressursteam - se trinn 4.  Evt ta direkte kontakt med aktuell tjeneste. Når andre tjenester involveres - gå til nivå 2. 

Referatmal

 

4 Ressursteam

Ressursteam er et tverrfaglig sammensatt møte som skal bidra tidlig inn i en undring/ bekymring og skal ha fokus på tidlig hjelp og riktige tiltak. Møtene avholdes på skolene eller i barnehagesoner 5 ganger i året. Det er ønskelig at foreldre og evt ungdom deltar i møte. Stafettholder er ansvarlig får å informere foreldrene om Ressursteam både muntlig og skriftlig, samt innhente samtykke. 

Ressursteamet består av rektor/styrer, representant fra helsestasjon, ppt og barnevern, stafettholder og foreldre og evt ungdom.

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, foresatte og barn. 

1 Etabler kontakt med annen tjeneste

Stafettholder tar kontakt med en eller flere tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres og danner et nettverk. 

- Bruk møtemalen og planlegg nettverksmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

- Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Verktøy: 

Samtykkeskjema tverrfaglig samarbeid 

Gode møter i Modum 

Link til Famliens hus

2 Opprett Stafettlogg

Modum kommune bruker Stafettlogg fra Visma Flyt Samspill som elektronisk samhandlingsverktøy. Stafettloggen samler informasjon, mål, tiltak og ansvar. I tillegg er det logg, meldingsfunksjon og kalender. Deltagere i nettverktet har tilgang til stafettloggen. Stafettloggen er et godt verktøy i nettverksmøter, da den også fungerer som et møtereferat

Informasjon om stafettholder og stafettlogg

Visma stafettlogg, brukerveileder

3 Nettverksmøte

Presenter saken for nettverket. Begynn møtet med å gjøre en oppdatert vurdering på undringen fra forrige møte. Har det tilkommet nye perspektiver, momenter eller oberservasjoner? Bli enig om felles forståelse.

De ulike deltagerne i nettverkert, inkludert barnet/undommen/foresatte bidrar med sine refleksjoner og perpektiver, og medvirker i valg av tiltak. 

Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.
Avtal neste møte og evaluering av planen, senest innen 4 uker. 
Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?  I kompleks og langvarig oppfølging er det naturlig at dette ansvaret ligger hos en av hjelpetjenestene.

Stafettholder har ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettlogg.

Verktøy:

Informasjon om stafettlogg og stafettholder 

Gode møter i Modum, Nettverksmøte

4 Iverksett tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på de ulike arenaene

 

Verktøy:

Informasjon om stafettlogg og stafettholder 

Gode møter i Modum


 

 

5 Nettverksmøte - oppfølging

Gjennomfør nettverksmøte

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

- Begynn møtet med å gjøre en oppdatert vurdering på undringen fra forrige møte. Har det tilkommet nye perspektiver, momenter eller oberservasjoner? Bli enig om felles forståelse. 

- Alle involverte parter drøfter og reflekterer over i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg.

Verktøy: 

Informasjon om stafettlogg og stafettholder 

Nettverksmøter

6 Nettverksmøte - beslutning om veien videre

På basis av evalueringen dere har gjort, fatt en beslutning om veien videre.

Det er fire mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter.
Eller
Dere ser at tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, men vurderer at det kan iverksettes andre tiltak innen egen tjeneste, .
 

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt og/eller man ser at det er behov for ny vurdetring i forhold til problemstilling og videre fremdrift, gå videre til i nivå 3. 

4. For de brukere det er aktuelt; informer om rettigheter til Individuell Plan (IP).

- Hvis foresatte/ungdommen ønker IP, informer om søknad.

- Blir søknaden innvilget og IP skal opprettes, har stafettholderen ansvar for overføring av stafettlogg til oppnevnt koordinator for IP. 

- Arbeidet organiseres videre gjennom IP og stafettholder erstattes av IP koordinator

- Stafettlogg avsluttes og IP koordinator opprette  elektronisk IP (dette vil være innenfor samme system)

Verktøy: 

Informasjon om stafettlogg og stafettholder 

Nettverksmøter

Nivå 3: Utvidet tverrfaglig samarbeid

I kompleks og/eller langvarig oppfølging hvor fremdrift i saker har stoppet opp og det er behov for ny vurdering i forhold til forståelse, problemsstilling og videre fremdrift. 

1 Forberedelse til Utvidet nettverksmøte

Stafettholder avtaler et møte med barn/ungdom og foresatte hvor dere;

- Drøfter og klargjør problemstilling og ønsket fremdrift

- Hvilke tiltak har vært prøvd ut og hva har fungert og ikke. 

- Det utarbeides en beskrivelse av nåstiuasjonen, der både bruker- og fagperspektivet vektlegges. 

- Stafettholder og ungdom/foresatte blir enig om hvilke andre fagpersoner/tjenester som skal inviteres inn i nettverket, og nytt samtykke underskrives. 

- Bli enige om hvem som skal legge frem beskrivelsen i Utvidet nettverksmøte

Verktøy: 

Samtykkeskjema tverrfaglig samarbeid 

Informasjon om stafettlogg og stafettholder

2 Utvidet nettverksmøte

Stafettholder innkaller til Utvidet nettverksmøte. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av møtet, for å få hans/hennes egen opplevelse.

Møtestruktur:

- Stafettholder leder møte

- Bekskrivelse av situasjonen legges frem. 

- Det blir gjort en gjennomgang av hva som har vært prøvd av tiltak og hvilke erfaringer man har gjort seg.

- Refleksjon og undring for å komme frem til felles forståelse som skal skaper grunnlag for veien videre 

- Mulige handlingsalternativer drøftes og klargjøres. 

Verktøy: 

Nettverksmøter 

Utvidet nettverksmøte

3 Utvidet nettverksmøte - Beslutning om veien videre

Det er fire mulige utfall av Utvidet nettverksmøte:

1. Tiltakene har foreløpig ikke effekt, men man fortsetter arbeidet og forventer bedring over tid, enighet om nytt nettverksmøte om innen 4 uker. Arbeidet fortsetter i nivå 2. 

2. Endring i tiltak innenfor etablert nettverk, enighet om nytt nettverksmøte om innen 4 uker. Arbeidet fortsetter i nivå 2. 

3. Det er behov for tiltak fra andre tjenester. Stafettholder og foresatte tar kontakt/skriver henvinsing/melding, enighet om nytt nettverksmøte om innen 6 uker. Arbeidet fortsetter i nivå 2. 

4. For de brukere det er aktuelt; informer om rettigheter til Individuell Plan (IP)

- Hvis foresatte/ungdommen ønker IP, informer om søknad.

- Blir søknaden innvilget og IP skal opprettes, har stafettholderen ansvar for overføring av stafettlogg til oppnevnt koordinator for IP. 

- Arbeidet organiseres videre gjennom IP og stafettholder erstattes av IP koordinator

- Stafettlogg avsluttes og IP koordinator opprette  elektronisk IP (dette vil være innenfor samme system)

Verktøy: 

Nettverksmøte

Informasjon om stafettlogg og stafettholder