Skal det spres slam skal det søkes kommunen om dette på forhånd. Kommunen skal vurdere alle forhold som kan ha innvirkning på det jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. Søknaden skal inneholde kart over arealet det er tenkt spredd på, avmerking av evt drikkevannskilder, vann og vassdrag, mengde og sammensetning av slammet osv. Kommunen behandler og avgjør søknaden. Du finner søknadsskjema nedenfor.

Her kan du lese mer om bruk av slam.