Flyktningtjenesten sin hovedoppgave er å bosette nyankomne flyktninger etter avtale med IMDi og i tråd med kommunestyrevedtak, samt å drifte kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Flyktningtjenesten sin visjon er å være en foregangskommune i å bosette, inkludere og kvalifisere nyankomne flyktninger.

 

Denne siden er delt opp i tre deler:

 1. Informasjon til nyankomne flyktninger i Modum
 2. For deg som ønsker å hjelpe flyktninger
 3. Kontaktinformasjon til ansatte i flyktningtjenesten

 

Modum kommune drifter ikke asylmottak.

Informasjon til nyankomne flyktninger i Modum

Velkommen til vår kommune. Her vil du som nyankommen flyktning finne nyttig informasjon. 

Vi håper du vil trives på ditt nye hjemmested. 

Ønsker du å snakke med noen i flyktningtjenesten?

Nå kan du lage timeavtaler digitalt. 

For spørsmål knyttet til bosettingsfasen og det å være ny i Modum og Norge, skal du lage avtale med bosettingsteamet:

Book time med bosettingsteamet


For spørsmål knyttet til ditt introduksjonsprogram, oversettelse av papirer, orientering om jobb- og utdanningsmuligheter, skal du lage avtale med kvalifiseringteamet:

Book time med kvalifiseringteamet

Velkomstkafé på Rådhuset

Sted: Rådhuskantina (Rådhusveien 1, Vikersund)

Tid: Hver mandag fra kl. 13.30 - 15.30

Som nylig ankommet flyktning til Modum, er du hjertelig velkommen til Velkomstkaféen.

I kaféen vil du møte folk fra kommunen som jobber med integrering. Dagen starter med felles informasjon. Noen ganger vil eksterne ha en orientering om ulike temaer. Det legges også opp til en mer uformell prat mellom flyktninger og personer fra frivillige lag, foreninger og ansatte i kommunen. Har du barn er biblioteket åpent. Her kan barna blant annet spille PlayStation.

Velkomstkaféen er et samarbeid mellom flyktningtjenesten, NAV, forebyggende tjenester, Åmot kirke og biblioteket. 

 

Har du spørsmål om velkomstkaféen? Ring bosettingsteamet. 

Informasjon til deltakere i introduksjonsprogrammet

Egen nettside for introduksjonsdeltakere

Flyktningtjenesten har laget en egen side til deltakere i kommunens introduksjonsprogram. Her vil du finne ulike opplæringsvideoer, samt informasjon og regler om introduksjonsprogrammet. Du vil også finne hvem som er brukerrepresentanter og som sitter i jevnlige dialogmøter med flyktningtjenesten. Klikk her! for å komme til nettsiden.

 

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede nyankomne flyktninger til deltakelse i det norske arbeidslivet. 
Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge, og blir bosatt i en kommune, skal delta i introduksjonsprogrammet. Ukrainere med kollektiv beskyttelse har kun rett til introduksjonsprogram, og ingen plikt til å delta.

Gjennom introduksjonsprogrammet skal nyankomne flyktninger:

 • Lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet.
 • Få opplæring og kunnskap om norsk arbeidsliv.
Delta i livsmestringskurs og foreldreveiledningsprogram.
Få arbeids- eller utdanningsrettede elementer som et del av sitt program.

Introduksjonsprogrammet skal starte opp så raskt som mulig, og senest innen tre måneder etter at flyktningen blir bosatt i kommunen. 

Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid. Alle som deltar i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad.

Det er et mål at flyktningene skal komme i jobb eller utdanning når de er ferdig med introduksjonsprogrammet.

 

Lovverk

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata

For flyktninger fra Ukraina; se kapittel 6A i loven ovenfor.

Annen nyttig informasjon

Nettsiden Ny i Norge
Du vil finne mye nyttig informasjon om å være ny i Norge på denne nettsiden: Ny i Norge.

 

Helsehjelp for flyktninger

Flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling. Her finner du følgende sider: “Den første tiden i Norge”, “Her får du helsehjelp” og “Dine rettigheter”. Siden er oversatt til en rekke språk. Du kommer til siden ved å klikke her.

 

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Dinutvei er nettside som finnes på flere språk. Her finner du kvalitetssikret informasjon om: 

 • Vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
 • Psykisk vold
 • Lover og rettigheter
 • Negativ sosial kontroll

Søk etter hjelpetilbud nær deg på nettsiden over eller ta kontakt med oss i flyktningtjenesten. 

 

Program til deg som har flyktet fra krigen i Ukraina

I dette programmet vil du få informasjon om vanlige reaksjoner man kan få som flyktning, det vil si at du ikke vil få noe oppfølging av helsepersonell i dette programmet. Du vil istedenfor få informasjon, råd og tips om hva som er normale utfordringer i en vanskelig tid. 

 

Bolig

Har du behov for ny bolig?

Du får et tilbud om kommunal bolig ved ankomst til Modum kommune.
Har du behov for annen bolig har du selv ansvar for å finne dette. Du kan bruke finn.no eller søke Modum kommune om kommunal bolig ved å klikke her.

NAV har plikt til å finne midlertidig bolig hvis du ikke har et sted å sove det neste døgnet, og ikke klarer å finne bolig selv. Du skal i utgangspunktet selv betale leien for et midlertidig botilbud. Kontaktinformasjon og åpningstider til NAV finner du her.  

 

Har du andre spørsmål om boligen du bor i og leieforholdet ditt? 

Ta kontakt med Modum Boligeiendom; kontakt informasjon finner du her.

 

Spørsmål om oppholdstillatelse og andre type spørsmål?

Da kan du kontakte SEIF ved å klikke her

Målgruppen er:

 • Innvandrere og flyktninger, både nyankomne og de med mange års botid. 
 • Ungdom i fare for tvangsekteskap, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
 • Familier med barn med nedsatt funksjonhemming m.m

 

Kommunen har et eget reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger i Modum kommune

Reglementet finner du her.

Viktige telefonnummer

 • Akutt fare for liv og helse: 113 
 • Politiet: 112  ved akutt hjelp og 02800 ved mindre alvorlige hendelser. 
 • Nasjonal legevakt: 116 117  (Dette er en nasjonalt nr. som setter deg over til nærmeste legevakt i området ditt.)
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 123
 • Mental helse: 116 111 
 • Vold- og overgrepslinjen: 116 006  (Dette er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.)
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40 
 • Selvskading/selvmordsfare: 81 53 33 00 er en døgnåpen krisetelefon. 
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 81555

For deg som ønsker å hjelpe flyktninger

Det er positivt at du ønsker å hjelpe flyktninger med å føle seg inkludert og velkommen på sitt nye hjemsted. Ditt engasjement betyr mye.

Her finner du informasjon om hvem du kan henvende deg til hvis du ønsker å hjelpe.

Er du interessert i å ansette Mangfold?

Vi har laget nettsiden Mangfold søker jobb.

Er du interessert i Mangfold, kan du klikke på linken over for å se aktuelle arbeidssøkere og høre hvorfor det kan være lurt å satse på Mangfold. Har du spørsmål om potensielle arbeidssøkere og hvordan vi arbeider med arbeidskvalifisering kan du ta kontakt med kvalifiseringsteamet. Kontaktinformasjon finner du i bunn av siden.

Har du en bolig du vil leie ut?

Det er Modum Boligeiendom som har ansvar for boliger. Du kan melde inn boliger ved å trykke her.

 

Har du klær og utstyr du vil gi bort?

Kontakt Hjerterommet, som er et privat initiativ, ved å søke de opp på Facebook eller ringe 936 93 541.

Hjerterommet holder til i Vektergården i Vikersund.

Ønsker du å være frivillig?

Kontakt Frivilligsentralen ved å klikke her eller møt opp direkte på Frivilligsentralen; Vikersundgata 1, 3370 Vikersund.