Kommunal akutt døgnplass (KAD) er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten.

Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt eller bedre tilbud på KAD som på sykehusene. 

- Fastlege og allmennlege, legevaktslege, samt ortopedisk lege i akuttmottak og poliklinikker på sykehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med vakthavende KAD-ansvarlig. 
- KAD er et tilbud til pasienter med diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse. Innleggelsen vurderes etter medisinskfaglige kriterier.
- For noen pasienter kan det tilbys observasjon og utredning. 

KAD-plassene er på avdeling A0 på Modumheimen. Her er det hovedsakelig korttidsplasser og det er god sykepleie- og legedekning.

Det er ikke mulig for pasienter eller pårørende å søke om en KAD-plass.

Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, skal pasienten henvises til sykehus.