Kommunens kreftkoordinator er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Ta kontakt mandag til fredag mellom kl. 08-00 – 16.00
Prioritert tid:  onsdag og torsdag kl. 08.00 – 16.00, og fredag kl.12.30 - 16.00
Adresse: Telesletta 4, 3340 Åmot
Telefon:  409 09 790

E-post: Lars.kristian.bekken@modum.kommune.no

Kreftkoordinator kan bidra til å gjøre hverdagen bedre

Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Det kan være godt å ha en person å kontakte eller noen å snakke med. Kreftkoordinator kan være et bidrag til å gjøre hverdagen bedre for deg som er rammet av kreft, og til pårørende som er berørt.

Koordinatoren kjenner godt til hjelpetilbudet som finnes i kommunen og samordner tilbud og tjenester rundt kreftpasienter. Koordinatoren har har jevnlig dialog med omkringliggende sykehus og bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

For mer informasjon om kreftkoordinator, se her.

Hva gjør en kreftkoordinator?

Tjenesten er et lavterskeltilbud og det kreves ingen søknad for kontakt med kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren tilbyr

 • hjemmebesøk
 • støttesamtaler til pasient eller familie (pårørende)
 • råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller ved livets slutt
 • informasjon om relevante tjenester fra kommunen og gi orientering om hva som finnes av aktuelle andre tilbud
 • hjelp til at pasient og pårørende får et koordinert tilbud

Kreftkoordinatoren bidrar og så til til utvikling av gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i Modum kommune og er med på å arrangere regelmessige møtepunkt for pasienter og pårørende ved café tilbudet «Café & le»

Henvendelse til kreftkoordinator?

Det er ikke nødvendig med søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Du kan bruke et skjema hvis du ønsker det, se lenken på nederst på denne siden.

Kreftkafé Café & le

Kreftkafé Café & le er et kommunalt tilbud til innbyggerne i Modum. Dette er en møteplass for mennesker som har fått eller har hatt en kreftsykdom. Tilbudet er til deg som er i en aktiv behandlingsfase av sykdommen eller til deg lever med en kreftsykdom. Her kan du møte andre som er i samme situasjon som deg selv. Det er også mulig å ha med seg familiemedlemmer eller en venn.

Café & le blir arrangert i kafeteriaen på Modumheimen (inngang bak gamle Modumheimen). Tilbudet blir avholdt en tirsdag i måneden fra klokken 11.30 til 13.00.
Det blir enkel lunsjservering og servering av kaffe og te. Samlingene er gratis og det er ingen påmelding.

Arrangør: Ressurssykepleiernettverket i kreftomsorg og palliasjon.

Pakkeforløp kreft

Hvis det har oppstått mistanke om at du har kreft, enten via din fastlege eller annen lege/sykehus, vil du bli henvist til Pakkeforløp for kreft. Det er utarbeidet Pakkeforløp for 26 ulike krefttyper. Hensikten med Pakkeforløp for kreft, er at det skal gi forutsigbarhet for deg og dine pårørende, og bidra til rask utredning og behandlingsstart. Pakkeforløp for kreft er nasjonale standardiserte pasientforløp som benyttes uavhengig av hvor du bor i landet.

For ytterligere informasjon, se nettsiden til Helsenorge:

Pakkeforløp for kreft - Helsenorge

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

I løpet av 2023 skal Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft, være et tilbud til alle pasienter som får en kreftdiagnose. Enten det er en ny diagnose, eller at man får et tilbakefall.
Pakkeforløpet består av tilbud om tre oppfølgingssamtaler til de som ønsker dette.  
Første samtale vil bli avholdt av personell på sykehuset, kort tid etter diagnosen er satt. De to andre samtalene vil bli avholdt i kommunen. Hensikten med samtalene, er å avdekke eventuelle behov for oppfølging, ut over selve kreftbehandlingen.

I Modum vil de som takker ja til Pakkeforløp hjem på sykehuset, få tilbud om to oppfølgingssamtaler. Sykehuset har ansvaret for å formidle informasjon til kommunen, eventuelt at pasienten selv tar kontakt med Tildelingskontoret i kommunen. Det er Tildelingskontoret som er kontaktpunktet for Pakkeforløp hjem.
Den første oppfølgingssamtale vil bli tilbudt 3-4 måneder etter diagnosen er satt, og den andre etter 12–18 måneder. Oppfølgingssamtalene vil bli gjennomført av enten kreftkoordinator, sykepleier fra hjemmesykepleien eller en saksbehandler.

Aktuelle temaer for samtalen kan være:

 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb/skole/utdanning
 • Økonomi og boforhold
 • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • Rehabilitering
 • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • Ernæring/mat/måltider
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Egne ressurser / læring og mestring
 • Fritid/sosiale aktiviteter
 • Psykisk helse
 • Seksuell helse
 • Oral helse

Henvendelser knyttet til Pakkeforløp hjem i Modum, kan gjøres til Tildelingskontoret - Modum Kommune, eller direkte til kreftkoordinator på telefon 409 09 790.

For ytterligere informasjon, se brosjyre utarbeidet av Helsedirektoratet:

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - pasientbrosjyre.pdf (helsedirektoratet.no)

Det står også informasjon om Pakkeforløp på hjemmesiden til kreftforeningen:

Pakkeforløp - Kreftforeningen

Ressurssykepleiernettverket for palliasjon og kreftomsorg

Kreftomsorgen i Modum kommune er organisert gjennom et lokalt nettverk blant sykepleiere og kreftkoordinator.

Kreftkoordinator leder nettverket. Sykepleiere som deltar i nettverket blir kalt ressurssykepleiere, og de har et spesielt ansvar for brukere som er i en palliativ fase eller som har en kreftsykdom ved sitt arbeidssted. I kommunen er det ressurssykepleiere på lindrende enhet ved Modumheimen, hjemmesykepleien, Vikersund bo- og dagsenter og ved Frydenberg. Ressurssykepleiere skal utvikle økt kunnskap rundt tema palliasjon og kreftomsorg, noe som skal komme brukere og kollegaer til nytte.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter som på grunn av sykdom har kort forventet levetid. Noen omtaler også palliasjon som lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  

Se linker under for mer informasjon om nettverket og om lindrende behandling:
Kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg i drammensregionen - Vestre Viken