Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Det kan være godt å ha en person å kontakte eller noen å snakke med. Kreftkoordinator kan være et bidrag til å gjøre hverdagen bedre for deg som er rammet av kreft, og til pårørende som er berørt.

Koordinatoren kjenner godt til hjelpetilbudet som finnes i kommunen og samordner tilbud og tjenester rundt kreftpasienter. Koordinatoren har har jevnlig dialog med omkringliggende sykehus og bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

For mer informasjon, se kreftforeningen sin brosjyre her

Hva gjør en kreftkoordinator

Tjenesten er et lavterskeltilbud og det kreves ingen søknad for kontakt med kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren tilbyr

  • hjemmebesøk
  • støttesamtaler til pasient eller familie (pårørende)
  • råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller ved livets slutt
  • informasjon om relevante tjenester fra kommunen og gi orientering om hva som finnes av aktuelle andre tilbud
  • hjelp til at pasient og pårørende får et koordinert tilbud

Kreftkoordinatoren bidrar og så til til utvikling av gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i Modum kommune og er med på å arrangere regelmessige møtepunkt for pasienter og pårørende ved café tilbudet «Café & le»

Henvendelse til kreftkoordinator

Det er ikke nødvendig med søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Du kan bruke et skjema hvis du ønsker det, se lenken på høyre side.

Café & le

Café & le er et kommunalt tilbud til innbyggerne i Modum. Dette er en møteplass for mennesker som har fått eller har hatt en kreftsykdom. Tilbudet er til deg som er i en aktiv behandlingsfase av sykdommen eller til deg lever med en kreftsykdom. Her kan du møte andre som er i samme situasjon som deg selv. Det er også mulig å ha med seg familiemedlemmer og venner. Samlingene vil være temabasert, og det vil bli tatt opp forskjellige aktuelle temaer knyttet til det å leve med kreft.

Café & le blir arrangert på Frydenberg rehabiliteringssenter. Adr.: Frydenberg 22, 3370 Vikersund.
Samlingene blir avholdt den første tirsdagen i hver måned, fra klokken 11:00 til 13:00.

Det vil bli servert enkel lunsj og det er ingen påmelding.

Arrangør: Ressurssykepleiernettverket i kreftomsorg og palliasjon.

Ressurssykepleiernettverket for palliasjon og kreftomsorg

Kreftomsorgen i Modum kommune er organisert gjennom et lokalt nettverk blant sykepleiere og kreftkoordinator.

Kreftkoordinator leder nettverket. Sykepleiere som deltar i nettverket blir kalt ressurssykepleiere, og de har et spesielt ansvar for brukere som er i en palliativ fase eller som har en kreftsykdom ved sitt arbeidssted. I kommunen er det ressurssykepleiere på lindrende enhet ved Modumheimen, hjemmesykepleien, Vikersund bo- og dagsenter og ved Frydenberg. Ressurssykepleiere skal utvikle økt kunnskap rundt tema palliasjon og kreftomsorg, noe som skal komme brukere og kollegaer til nytte.

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg til pasienter som på grunn av sykdom har kort forventet levetid. Noen omtaler også palliasjon som lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.  

Se linker under for mer informasjon om nettverket og om lindrende behandling:
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling/nettverk-av-ressurssykepleiere-innen-palliasjon-og-kreftomsorg#oversikt-over-ressurssykepleiere  
https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftbehandling/lindrende-behandling/