Individ nivå

Informasjon og veiledning for barn, unge og familier som trenger hjelp

Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen:

Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

BTI utskriftsvennlig versjon

BTI kortversjon

Brukermedvirkning:

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukermedvirkning innebærer at brukeren blir sett på som en likeverdig part i samtaler og beslutninger som omhandler dem. Det viktigste i møtet er god kommunikasjon, der alle involverte parter er åpne og lydhøre for hverandre. Når brukeren trenger hjelp til å mestre hverdagen er det noen få, men viktige element å huske på, slik at hjelper og bruker kan komme frem til den beste løsningen. Det kan være:

  • å bli tatt på alvor

  • å bli behandlet med respekt

  • å føle tillit og trygghet

  • å få hjelp når behovet er til stede

 

Ønsker du å lære mer om BTI, følg linkene under

Hva er BTI?

Hvorfor BTI?

Etats/tjeneste nivå

Ledernivå i enheter og tjenester skal ivareta prosedyrer for samhandling, samt verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen

I Modum kommune er det disse etatene som samhandler om tjenester og tilbud til barn, unge og familier: Undervisnings-, Kultur- og Helse og Sosialetaten. Innenfor hver etat er det ulike tjenester som alle bidrar i samhandlingen. 

Oversikt kommunale tjenester som samhandler om barn og unge:

  • Barnehager, kommunale og private. Link til lovverk og styringsdokumenter for barnehagene. 
  • Barneskoler og ungdomsskoler. Link til lovverk og styringsdokumenter for skolene
  • Familiens hus, er en samling av hjelpetjenestene; PPT, barnevern, jordmor, helsestasjon, skolehelsetjeneste, forebyggende familieteam, fysioterapi og Tun funksjonshemmede. Ønsker du å lese mer om tjenestene i Familiens hus, formål, tilbud og tiltak, klikk her.
  • Kulturetaten har ulike tilbud for barn og unge. Ønsker du å lese mer, klikk her

Samarbeidsstrukturer

I møte med sårbare og utsatte barn bruker Modum kommune handlingsveilederen Bedre Tverrfaglig innsats (BTI).  Det er struktur og møtearenaer for samhandling på etat/tjeneste, og kommunalt nivå. 

I samhandling rundt barn og unge brukes elektronisk verktøy, stafettlogg, for dokumentasjon, fremdrift og brukermedvirking. Ved behov 2 eller flere helsetjenseter har brukeren rett til opprettelse av individuell plan (IP).  IP koordinerer samarbeid og oppgaver omkring oppfølging og tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Stafettlogg og stafettpinneholder - Ressursteam - Utvidet nettverksmøte 

Brukermedvirkning

På kommunal- og tjenestenivå legges det til rette for brukermedvirkning gjennom foreldremøter i barnehage og skole, Foreldrerådets arbeidsutvalg, Elevråd, Samarbeidsutvalg, Ungdomsråd og Ungdommens kommunestyre og Ungdata undersøkelsen. Skoler og barnehager utarbeider rutiner for å informere om samhandlingsmodellen og hvordan barnehage/skole og hjelpetjenestene jobber sammen med barn/foresatte.

Det skal etableres et Brukerråd som skal bidra med innsill og utvikling av samhandlingsmodellen. 

Det er systematisk innhenting av brukererfaringer i etterkant av Ressursteam og Nettverksmøter. Disse data vil samles og bearbeides på etats- og kommunalt nivå. 

Evaluering

Evaluering forklares som en systematisk datainnsamling, analyse og/eller vurdering, av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet eller virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Det er viktig for læring, forbedring og utvikling. I Modum evalueres tjenestene gjennom brukerundersøkelser og ulike former for rapportering.

Rapportering og brukererfaringer dannner grunnlag for evaluering og utviklingsarbeid. Samarbeidsforum oppvekst er ansvarlig for dette arbeidet.  

Kommunalt nivå

Statlige føringer. Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting, og må forholde seg til gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter. Rundskriv betegner orienteringer fra en myndighet, et departement eller direktorat, til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. Juridiske og faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og peker på ønskede og anbefalte handlingsvalg, og skal være innenfor rammene av regelverket.

Diverse statlige føringer PDF document ODT document  

Kommunale styringsdokumenter legger føringer for tjenester i kommunen. Kommunens planer lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut i fra statlige føringer. Overordnede strategier, planer og prosedyrer støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid. Her en en oversikt over kommunens styringsdokumenter og planer.

Modum kommune har et tverretatlig strategidokument for barn og unges oppvektstvilkår; "En oppvekst for livsmestring"Denne er styrende for samhandlingen. 

Kvalitetsikring: En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Mange barn og unge har behov for tiltak og oppfølging fra flere ulike tjenester. Modum kommune har samlet sine hjelpetjeneser i Familiens hus. Her samles innsatsen på det universelle, indikative og selektive plan. Det er opprettet en struktur for å ivarta rapportering, evaluering og utviklingsarbeid i samhandlingen kommunalt- og etatsnivå. Se illustrasjon unde

Brukermedvirkning. Brukerene har en påvirkning på oppfølging, samhandling og tilbud via brukerrådet, ungdomssrådet, tillitsvalgte, tjenesteledere, samt resultat fra brukerundersøkelser. Dette vil være en viktig stemme inn i videre prioriteringer og veivalg for kommunen.

Evaluering. Rapportering, brukermedvirkning, innspill og føringer fra politisk nivå, statlige føringer og økonomi danner grunnlag for evaluering og utvikling av samhandlingsmodellen. 

Riktig og oppdatert kompetanse er viktig for de oppgavene som skal løses og for at innbyggerne skal få gode og helhetlige tjenester tjenester. I implementering av prosjektet er felles kompetanseheving viktig, og vil også være en del av satsingen når prosjekt går over i drift.

Modum kommune har ulike samarbeidsavtaler med blant annet BUP Ringerike, Familievernkontoret og Krisesenteret.