Omfangs beskrivelse
Det skal legges nye vann og spillvannsledning fra område Granstadveien og opp til midt på Vikerkleiva. Det er også flere sideledninger og en mindre trase ved Sponeveien/Hovlandsveien. Med forgreininger og opsjoner er det ca. 1,4 km grøfter som skal graves. Spillvannsledning har ikke vært etablert i område tidligere. Det skal også etableres noen overvannsledninger i forbindelse med drenering av kummer. Private stikkledninger skal tilkobles. Grøftene ligger nær trase for eksisterende vannledning.
Anlegget ligger for det meste på privat grunn. Modum kommune jobber nå med å lage avtaler med berørte grunneiere og de som er berørt blir tatt kontakt med i løpet av høsten 2021.