Om tjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  

Helsestasjonen for sped- og småbarn tilbyr blant annet:

  • Temadager for gravide og foreldreforberedende kurs i samarbeid med jordmor
  • Hjemmebesøk til alle nyfødte
  • Ammeveiledning
  • Barselgruppe
  • Samtaler ved nedstemthet etter fødsel
  • Oppfølging av barnets vekst og utvikling
  • Råd og veiledning etter behov innenfor temaer som f.eks ernæring, tannhelse, ulykkesforebygging, søvn m.m.
  • Legeundersøkelse av barnet ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
  • Fysioterapiundersøkelse av barnet ved 4 mnd, og oppfølging ved behov
  • Kartlegging av språkutvikling, syn og hørsel

Vi har tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier; vi samarbeider med PPT, barnehager og skoler, jordmor, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten, familieteamet, psykolog, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, fastleger og sykehus.

Helsestasjonen har ukentlig Åpen helsestasjon ved helsestasjonen i Åmot. Drop-in, ingen timebestilling. 
Helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut tilgjengelig på åpen helsestasjon.