Kommunen fjerner trær på egen grunn når det er risiko for skade på eiendom eller mennesker. I slike tilfeller skal du ta direkte kontakt med kommunen.

Felling av trær som skygger for sol, utsikt eller lignende forhold er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave. Hvis du av slike årsaker ønsker å felle trær eller rydde busker som står på kommunal grunn, må du søke om dette. 

Saksbehandling

Alle søknader skal sendes digitalt. Søknadene behandles fortløpende.
Vurderingskriterier som legges til grunn kan være klimatiske forhold, treets tilstand, eller biologisk mangfold på stedet. Det kan også dreie seg om enighet eller uenighet i nabolaget, samt om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. 
Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august - av hensyn til yngletid for dyr og fugler. 

Dersom søknaden innvilges, må du som søker signere en egenerklæring før arbeidet kan starte. Egenerklæringen er et avtaleformular mellom grunneier og søker, hvor ansvarsforholdet mellom partene framkommer. 

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.

Felling av trær uten tillatelse blir vurdert anmeldt.

Kostnader for søker

Kostnader til felling av trær og rydding av busker som ikke skyldes sikkerhetsmessige årsaker, må dekkes av søker. 

 

Fellesarealer (lekeplasser o.l.)

Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, skal søknad om felling av trær/rydding av busker i utgangspunktet leveres av velforeningen i området.
Eventuelt skal en uttalelse fra velforening e.l. legges ved søknaden.