Send søknad

Kommer.

Saksbehandling

Alle søknader skal sendes digitalt. Søknadene behandles fortløpende. Vurderingskriterier som legges til grunn er for eksempel klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget, samt om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr og fugler. 

Dersom søknaden innvilges, må du som søker signere en egenerklæring før arbeidet kan starte. Egenerklæringen er et avtaleformular mellom grunneier og søker, hvor ansvarsforholdet mellom partene framkommer. 

Dersom du ønsker å klage på kommunens avgjørelse, må dette gjøres innen tre uker etter at svaret er mottatt.

Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

Kostnader for søker

Kostnader til felling av trær og rydding av busker som ikke skyldes sikkerhetsmessige årsaker må dekkes av søker. 

 

Fellesarealer (lekeplasser o.l).

Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, skal søknad om felling av trær/rydding av busker i utgangspunktet leveres av velforeningen i området. Eventuelt skal en uttalelse fra velforening e.l. legges ved søknaden.