Med landbruksveier menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordruks- og skogbruksformål.

Nybygging, ombygging og opprusting av landbruksveier er søknadspliktige tiltak. Det må foreligge tillatelse fra kommunen før tiltak iverksettes. Søknadsskjema finner du i menyen under.

Kommunen innhenter nødvendige uttalelser i forbindelse med saksbehandlingen, i hovedsak fra fylkesmannen, kulturmyndigheten (fylkeskommunen), miljøvernhold og eventuelt fra berørte naboer.

Veier skal bygges i samsvar med normaler for landbruksveier, fastsatt av Landbruksdepartementet.