Avløpsslam

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann. Slam består av en stor andel organisk materiale, og er rik på næringsstoffer.
Dette gjør at slam er godt egnet som både gjødsel- og jordforbedringsprodukt. Organisk materiale i jord:

 • bidrar til å holde bedre på vann
 • bedrer jordstrukturen og aggregatstabiliteten
 • bedrer tilgangen på plantenæringsstoffer
 • øker den biologiske aktiviteten i jorda

Meldeplikt

Ønsker du å bruke avløpsslam, må du melde fra om mottak av avløpsslam til kommunen (landbrukskontoret). Nødvendige vedlegg er kart som viser både mellomlagerplass, ønsket spredeareal og drikkevannskilder. Se skjema som kan brukes nedenfor.

Øvrige vilkår

 • Det skal kun brukes stabilisert (uten luktproblemer) og hygienisert (uten sykdomssmitte) slam som gjødsel og jordforberdingsmiddel
 • Det kan brukes inntil 2 tonn slamtørrstoff pr. dekar pr. 10 år
 • Tipplass eller mellomlager for slam, skal ikke plasseres på flomutsatte områder, nær vassdrag, brønn eller annen vannforsyning slik at det medfører fare for forurensing
 • Slam kan ikke brukes som gjødsel på eng eller i gartnerier
 • Slam kan ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter bær/frukt
 • Slam skal nedmoldes straks og senest 18 timer etter spredning
 • Slam skal ikke spres på snødekket eller frossen mark og uansett ikke i perioden 1.november til 15.februar
 • Slam skal inngå i gjødselplanen i spredeåret

Råd for bruk av slam

 • Undersøk pH-verdien i jorda før du sprer kalket slam
 • Undersøk fosfornivået i jorda
 • Ha en strategi for håndtering av luktproblematikk før du mottar slam
 • Informer naboene før mottak av slam