Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jord som har ligget unytta i over 30 år, regnes også som nydyrking. 

Kommunen skal godkjenne plan for nydyrking ved opparbeidelse av udyrka jord til overflatedyrka eller fulldyrka jord. Det skal tas hensyn til miljøverdier slik som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbilde, samt legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger.
Det er ingen nedre grense for at man slipper å søke om nydyrking, men dersom arealet er over 15 daa må søker selv betale Viken fylkeskommune for eventuelle kulturminneundersøkelser.

Landbruksdirektoratets side om nydyrking finner du her.