Psykososialt kriseteam er et tiltak for å møte innbyggernes behov for hjelp på et medmenneskelig plan i forbindelse med kriser. Dette ssom et supplement til det øvrige hjelpeapparat, og  til hjelp i en tidsavgrenset periode.

Psykososialt kriseteam gir tilbud om kontakt og følger opp enkeltpersoner/familier som er i en krise.
Oppfølgingen strekker seg over en kort periode, frem til det er etablert kontakt med det øvrige hjelpeapparat, om det er nødvendig.
Teamet skal kunne tre i funksjon ved brå, uventet død, eller etter  alvorlige ulykker.  

Det er ingen vaktordning, men psykososialt kriseteam skal kunne tre i kraft innen eyt døgn, vanligvis raskere.
Teamet består i dag av fem personer med variert fagbakgrunn. Dette er en tilleggsoppgave til ordinært arbeid.


Disse kan rekvirere psykososialt kriseteam:

  • Kommunens kriseledelse
  • Alarmsentralen for brann, politi, og legevakt og prest


Kriseteamet skal ikke erstatte den hjelp og støtte de rammede ellers har. Familie, venner, arbeidsplass, nabolag og øvrig nettverk er det viktigste grunnlag for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på en best mulig måte.