Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud for personer over 16 år som bor i Modum eller Sigdal

Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat depresjon og/eller angst, og er rettet mot deg som er tidlig i et sykdomsforløp. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker. Depresjon og angst er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. I slike tilfeller er det lurt å oppsøke hjelp tidlig, slik at problemene ikke utvikler seg.

Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp eller samtale. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler. Du må gjerne henvende deg for å høre om du er i målgruppen for tilbudet vårt.

Gratis tilbud

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Plikten til å føre journal inntrer når helsepersonell yter helsehjelp.

Vi har et barneperspektiv, med fokus på åpenhet og ivaretakelse av barns behov jfr. Helsepersonelloven § 10 a.

En kortfattet brosjyre om tilbudet finner du her

RPH er ikke en akuttjeneste. Ved behov for akutt hjelp: kontakt din fastlege eller legevakt (Ringerike legevakt: 32 11 11 11)

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på telefon i vår telefontid. Det blir da gjort en vurderingssamtale for finne ut om vi er rette tilbud for deg. Dersom det viser seg at vi ikke er rette tilbudet for deg, vil vi kunne gi råd og lose deg videre til rett tjeneste.

Nytt tilbud fra høsten 2020: Søvnbehandling, for deg over 18 år.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykolog, psykiatriske sykepleiere, vernepleier og sosionom. Alle har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, som er behandlingsmodellen til Rask psykisk helsehjelp. Når det er hensiktsmessig samarbeider teamet med andre instanser etter avtale med deg.

Bli bevisst dine alkoholvaner - og hvordan det påvirker livet ditt

QRCode for Nettprogram_ Alkoholvaner.pngØnsker du en bevisstgjøring rundt dine alkoholvaner, og utforske hvordan alkohol påvirker livet ditt?
Da kan dette nettprogrammet om alkoholvaner som Assistert Selvhjelp har utarbeidet passe for deg. Hovedtema i verktøyet vil være kartlegging av forbruket ditt, positive og negative sider, og hva du tenker rundt endring av alkoholvaner.
Om du ønsker å endre vaner har programmet også råd vedrørende dette. Tilbudet er gratis og er for deg som bor i Modum kommune eller Sigdal kommune.

Har du lyst å høre mer om dette?  Da kan du fylle ut dette skjemaet (trykk på lenke) eller scanne QR- kode , så vil Rask Psykisk Helsehjelp ta kontakt med deg.
Det koster ingenting - og du forplikter deg ikke til noe.

Ønsker du en samtale om søvnen din?

qr-søvn.png

Ønsker du en samtale om søvnen din, og hvilke muligheter som finnes for å få hjelp? Da kan du benytte QR-koden under, og fylle ut det skjemaet som dukker opp.
Da vil Rask psykisk helsehjelp ta kontakt med deg.
Samtalen er uforpliktende og tilbudet er gratis.

Våre tilbud

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingsmodell:

Rask Psykisk Helsehjelp behandlingsmodell

Målet med behandlingen hos oss er at du skal lære deg teknikker for å håndtere vanskelige følelser og tanker på en mer hensiktsmessig måte. Det er ulike måter å lære dette på. Derfor vil de fleste som henvender seg til oss vil få tilbud om kurs. Noen vil ha behov for ytterligere oppfølging etter kurs. Man vil da kunne få tilbud om veiledet selvhjelp over telefon. Noen få vil ha behov for ytterligere individuelle samtaler. Alle trinnene har grunnlag i kognitiv terapi. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen. Derfor er det viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.
Ved Rask psykisk helsehjelp tilbyr vi også Individuell jobbstøtte (IPS). Pasienter som ønsker hjelp til å skaffe og beholde arbeid parallelt med oppfølgingen hos oss kan ta kontakt med sin behandler for å få vite mer om tilbudet.

U 69MkPgoOITFQcAiJgYJDSAwUHEJioOAQEgMFh 5AYKDiExEDBISQGCg 4hMVBwCImBgkNIDBQcQmL 4A 0P 7pOlaUGc 7AAAAAElFTkSuQmCC

Søvnbehandling.  Gruppebehandlingstilbud til personer over 18 år som sliter med langvarige søvnplager.

Kurset Oppdrift - et kurs om valg, ansvar og vekst

Dette er et innføringskurs i veiledet selvhjelp med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Temaer som vil bli berørt er: Hva er kognitiv terapi? Alternative måter å løse mine utfordringer på. Hvordan bli en god hjelper for meg selv? Fysisk aktivitet og psykisk helse. Man vil få utdelt en arbeidsbok med arbeidsark og artikler. For å få best utbytte av kurset forutsetter det at man setter av tid til å jobbe med dette mellom kursdagene.

Veiledet selvhjelp

Du får tilgang til internettassisterte behandlingsprogrammer. Vi veileder deg over telefon med utgangspunkt i det du har jobbet med på egenhånd på internett.

 

Et av programmene krever tilgangskode, som du får ved å henvende deg til oss. Her kan du få hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, søvnvansker, stress og belastninger. Se www.assistertselvhjelp.no for mer informasjon om programmet.

Et annet program er åpent: https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/. Her har du tilgang til behandlingsprogrammer for en rekke vanlige psykiske problemer. Du kan klikke deg inn på det som er ditt behov.

Individuelle samtaler

Strukturert, kortvarig behandlingsopplegg med utgangspunkt i kognitiv terapi.

STÅ OPP - søvnbehandling

Sliter du med søvnen?

Da er du ikke alene. Opp mot 15 prosent  av befolkningen i Norge rapporterer å ha vansker med søvn. Nå arrangerer Rask psykisk helsehjelp søvnbehandlingsgrupper for innbyggere i Modum og Sigdal kommune. Behandlingstilbudet Stå Opp ble utviklet i Oppegård kommune, som i 2017 forsket på effekten av søvnbehandling i grupper. 31 av 33 deltakere fikk redusert plagene sine slik at de ikke lenger hadde søvnvansker. Dette er en krevende, men svært effektiv behandling. Er det noe for deg?

Målgruppe

Personer over 18 år i Modum og Sigdal kommune, med langvarige søvnvansker eller en vedvarende opplevelse av ikke å sove godt nok eller lenge nok. Du kan ha andre utfordringer i tillegg, men disse vil ikke ha fokus i denne behandlingen.

Metode
Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi, som er anbefalt behandlingsmetode for personer med langvarige søvnvansker.
Behandlingsopplegget
Tilbudet består av totalt syv samlinger, med opplæring i søvn, søvnrutiner, og hvilke endringer du kan gjøre for å få bedre søvn. En like viktig del av behandlingen er det som skjer mellom samlingene, der du vil jobbe på egen hånd med det du har lært i gruppa.
Er dette noe for deg?
Vi ønsker å invitere deg til en samtale for å vurdere om dette behandlingstilbudet kan være noe for deg. Det er viktig at du er motivert, og klar til å gjøre noen endringer i søvnen.

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp på tlf: 32 74 94 40, eller e-post: rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no  for en vurdering om dette tilbudet kan være noe for deg. Tilbudet er gratis!

U 69MkPgoOITFQcAiJgYJDSAwUHEJioOAQEgMFh 5AYKDiExEDBISQGCg 4hMVBwCImBgkNIDBQcQmL 4A 0P 7pOlaUGc 7AAAAAElFTkSuQmCC

Angst - Mestring av angst

Angst er

.. en samlebetegnelse for tilstander preget av angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Det vi kaller «angst» i dagligtalen er en tilstand der disse tre komponenter er like viktig:

  • Det som skjer i kroppen
  • De handlinger vi foretar oss
  • Vår opplevelse

Angst er enten knyttet til bestemte situasjoner/objekter (fobisk angst), eller ikke knyttet til bestemte ting, og man vet ikke hva man er redd for.  Tilstanden kan være preget av vedvarende uro og bekymring, rastløshet og irritabilitet (generalisert angst) eller komme som plutselige anfall (panikkangst).

Fobi betyr «flukt». Fobi er en angst som er langt sterkere enn det den objektive faren skulle tilsi, og er forbundet med et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra det en frykter.

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, hvor man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferd og andre tryggingsstrategier er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering.

Unnvikelse og tryggingsatferd hjelper på kort sikt, men opprettholder angsten på lang sikt.

Ved angst er vår opplevelse forbundet med en trussel.


Sosial angst:

Personer som har sosial angstlidelse frykter situasjoner hvor de risikerer å bli utsatt for andre menneskers kritiske blikk. De er redde for at andre skal se på dem, vurdere dem og danne seg en negativ mening om dem. De frykter særlig det pinlige ved å bli bedømt som nervøse, svake eller dumme.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/sosial-angstlidelse/

Dersom du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen av sosial angst/presentasjonsangst, kan du finne informasjon og gode selvhjelpsråd her:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/sosial-angst/sosial-angst-selvhjelpskurs/
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/presentasjonsangst/presentasjonsangst-selvhjelpskurs/

og spesifikt for rødming, her:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/rodming/rodming-selvhjelpskurs/

Agorafobi:

Personer som har agorafobi har ofte frykt for å forlate hjemmet. Mange er redde for å være alene, særlig når de må gå ut. Angst for å bli «fanget» på bestemte steder der det er liten mulighet for flukt og assistanse. Angsten for å få et panikkanfall i slike situasjoner står i sentrum for denne fobien.
Se   https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/agorafobi/

Panikklidelse:

Et panikkanfall er en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig, og med et sterkt kroppslig ubehag. Panikkanfall forekommer i alle former for angstlidelser. Hovedproblemet for de med panikklidelse er at de hele tiden frykter et kommende panikkanfall.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/panikklidelse/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av panikkanfall, kan du finne råd for selvhjelp her: 
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/panikkangst/panikkangst-selvhjelpskurs/

Helseangst:

Personer som har overdreven helseangst, eller hypokondri, er overbevist om at en har, eller er redd for å få, en kronisk invalidiserende lidelse eller en dødelig sykdom. Dette fører gjerne til at en følger nøye med på kroppen, sjekker puls, bryst eller andre kroppsdeler og går hyppig til lege. Noen unngår helt å sjekke kroppen sin og vil helst ikke tenke på eller høre om sykdom.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/helseangst/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av helseangst, kan du finne råd for selvhjelp her:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/helseangst/helseangst-selvhjelpskurs/

Spesifikke fobier:

Fobi er en ekstrem frykt som ikke står i forhold til situasjonen, og som er forbundet med et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra den. Spesifikke fobier er begrenset til bestemte objekter eller situasjoner, for eksempel insekter, hunder, høyder og lukkede rom, sprøyter og å se blod.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/spesifikke-fobier/

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av spesifikke fobier, kan du få råd for selvhjelp
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/fobier/fobier-selvhjelpskurs/
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/flyskrekk/flyskrekk-selvhjelpskurs/

 Generalisert angstlidelse:

Personer som har en generalisert angstlidelse er mye engstelig og bekymrer seg for vonde ting som kan hende og blir urolig og rastløs, klarer ikke å slappe av. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst, som bekymring for barn, helse og økonomi.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/generalisert-angstlidelse/

Posttraumatisk stresslidelse:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) oppstår som en reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død eller en trussel mot egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.

Personer som har utviklet en posttraumatisk stressforstyrrelse plages av gjentatte, plagsomme minnebilder, tanker eller sanseinntrykk knyttet til traumehendelsen. Dette kan skje i våken tilstand eller når man sover i form av mareritt.  Personen reagerer fysisk som om en stadig er i fare. Personen kan unnvike tanker, følelser eller samtale om temaer forbundet med traumehendelsen, samt aktiviteter, plasser eller personer som gir traumeminner.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/posttraumatisk-stresslidelse/

Tvangslidelse:

Personer som har en tvangslidelse (OCD) er plaget av ubehagelige, tilbakevendende tanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstankene er forbundet med angst, og handlingene reduserer angsten. Tvangstanker er ubehagelige ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i bevisstheten mot personens ønske. Personen erkjenner dem som sine egne tanker selv om de er ufrivillige og ofte frastøtende.
https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/angstlidelser/tvangslidelse/

Depresjon - Mestring av depresjon

Depresjon er

.. en tilstand kjennetegnet ved sterk og vedvarende nedstemthet og energitap som går ut over fungering i hverdagen. Depresjon påvirker mange faktorer i vårt liv; hvordan vi føler oss, hvordan vi tenker om ting, vårt energinivå, konsentrasjon, seksualitet, vår fysiologi, som søvn, matlyst, smerter og fordøyelse. Styrken varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon med selvmordsfare. Depresjon er noe annet enn kortvarig nedstemthet, da følelsesmessige reaksjoner på hendelser i livet er normalt.

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/depresjon/

Link til en film fra WHO om depresjon:
https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc  

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av depresjon, kan du få råd for selvhjelp her:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/depresjon/depresjon-selvhjelpskurs-1/

Søvnvansker - Mestring av søvnvansker

Søvnvansker:

Rundt hver tredje voksne person har søvnvansker av og til. Over en tiendedel har vedvarende søvnvansker, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen kan ha innsovningsvansker, mens andre har vansker med å forbli sovende eller for tidlig oppvåkning. Over tid vil dårlig nattesøvn gå ut over arbeidsevne og produktivitet om dagen. Det sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyede krefter borte.

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/sovn-og-sovnsykdommer

https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/sov-godt.pdf

https://www.kognitiv.no/psykisk-helse/ulike-lidelser/sovnproblemer/

 

Dersom du kjenner deg igjen i beskrivelsen av søvnvansker, kan du finne råd for selvhjelp her:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/kortvarige-sovnvansker/kortvarige-sovnvansker-selvhjelpskurs/

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/langvarige-sovnvansker/langvarige-sovnvansker-selvhjelpskurs/