Omsorgslønn kan tildeles personer som utfører pleie- og omsorgstjenester for personer med særlig stort hjelpebehov. Ordningen er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til personer med stort hjelpebehov.

Ordningen gjelder for ektefeller, personer som frivillig gir omsorg uten å ha omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn.

Omsorgslønn tildeles den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg. Den som trenger omsorg har likevel rett til å fremme søknad om omsorgslønn og har samme klagerett som omsorgsgiver.

Ordningen omfatter lønn for utførelse av oppgaver som i utgangspunktet ville høre inn under helse- og sosial tjenestens/pleie- og omsorgstjenestens ansvarsområde.

Konkret vil det her være snakk om hjelp til personlig pleie, hjelp med personlig hygiene, hjelp ved måltider og praktiske oppgaver som innkjøp, matlaging, rengjøring og generelt tilsyn.