Vikersund bo- og dagsenter er tilrettelagte boliger for mennesker som ikke kan bo alene hjemme. Vi har også et tilbørende dagsenter, som alle kan benytte seg av.

VBD består av 43 leiligheter og 6 rom for midlertidig bolig. VBD er bemannet hele døgnet.

Beboere ved Vikersund bo- og dagsenter regnes som hjemmeboende, og må melde flytting til folkeregisteret.
Søknadsskjema for leilighet fylles ut av søker eller representant for søker, og sendes Tildelingskontoret.

Les mer om Tildelingskontoret og og finn søknadsskjemaer her

Dagsenter

Dagsenteret på Vikersund bo- og dagsenter er et åpent tilbud til trygdede og pensjonister i  Modum Kommune. Her kan du delta i et fellesskap med  andre. Dagsenteret har som målsetting å bidra til økt livskvalitet hos brukerne gjennom sosial kontakt, samvær, fellesskap, aktivitet og gode måltider.

Dagsenteret har faste aktiviteter: Sangstund, lesegruppe, trim, boccia, bingo og quiz. I tillegg er det mulighet for å holde på med diverse håndarbeid, vev og strikking for de som ønsker det.

Vi serverer frokost, formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Søknadsskjema for dagopphold fylles ut av søker eller en hjelper. Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget og nederst på denne siden. Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.

Kostnader

Leie av leilighet betales til Modum Boligeiendom KS.
Andre kommunale tjenester som matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og renhold og lignende blir fakturert av Modum kommune.

Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.