Bolig

VBD består av 43 leiligheter og 6 rom for midlertidig bolig. VBD er bemannet hele døgnet.

Beboere ved Vikersund bo- og dagsenter regnes som hjemmeboende, og må melde flytting til folkeregisteret.

Søknadsskjema for leilighet fylles ut av søker eller representant for søker, og sendes saksbehandlerenheten. Se skjema nederst på siden.

Dagsenter

Dagsenteret på Vikersund bo- og dagsenter er et åpent tilbud til trygdede og pensjonister i  Modum Kommune. Her kan du delta i et fellesskap med  andre. Dagsenteret har som målsetting å bidra til økt livskvalitet hos brukerne gjennom sosial kontakt, samvær, fellesskap, aktivitet og gode måltider.

Dagsenteret har faste aktiviteter: Sangstund, lesegruppe, trim, boccia, bingo og quiz. I tillegg er det mulighet for å holde på med diverse håndarbeid, vev og strikking for de som ønsker det.

Vi serverer frokost, formiddagskaffe og middag under oppholdet.

Søknadsskjema for dagopphold fylles ut av søker eller en hjelper. Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget og nederst på denne siden. Dagsentertilbudet blir fakturert av Modum kommune.

Kostnader

Leie av leilighet betales til Modum Boligeiendom KS.

Andre kommunale tjenester som matombringing, praktisk bistand, trygghetsalarm og renhold, dagsenter og lignende blir fakturert av Modum kommune. Dette vil variere etter beboerens behov.