Søknadsfrist

Søknad må sendes til kommunen i god tid før planlagt oppstart.
Send da til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund
eller på e-post:  post@modum.kommune.no

Når kommunen mottar søknad om serveringsbevilling oversendes den til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetat for uttalelse. Ved behov kan søknaden også oversendesandre instanser. 

Serveringsbevilling innvilges dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Serveringsbevillingens varighet

Serveringsbevillingen har ingen tidsbegrensning.
Men du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer. Endringer kan for eksempel være skifte av daglig leder, endring av driftskonseptet, endring i eierforholdet.

Serveringsbevillingen omfatter

Bevillingen gjelder kun for det serveringsstedet det er søkt bevilling for, og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. 

Krav

Daglig leder/styrer av serveringsstedet må være myndig, og skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften.

Bevillingshaver, personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt daglig leder skal ha uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og diskrimineringsloven.

Pris for serveringsbevilling

Det koster ikke noe å søke om serveringsbevilling, men du må betale et gebyr for å avlegge etablererprøven.

Dette må du ha med som vedlegg i søknaden

  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten