Bytte av styrer/stedfortreder for styret

Dersom det byttes av styrer og stedfortreder må det sendes skriftlig informasjon til kommunen.

Søknaden må inneholde
Søknaden må inneholde navn, adresse og fullt fødselsnummer på personen som søkes godkjent.

Vedlegg til søknaden

  • Dokumentasjon på at søker er ansatt i virksomheten eller arbeider der i kraft av sin eierstilling.
  • Bekreftet kopi av bestått etablererprøve i serveringsloven og eventuelt kunnskapsprøve i alkoholloven.
  • Bekreftet kopi av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for stedfortreder.

Overdragelse av virksomhet

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen