Krav til vandel

For å få innvilget salgsbevilling må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (som medeiere, familie, ektefelle, osv.) på virksomheten, ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
I tillegg må du/dere ha uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Du må også søke om å få godkjent en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Styrer må ha bestått etablererprøven.
Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for alkoholloven og begge må ha fylt 20 år.
Styrer og stedfortreder må være ansatt på serveringsstedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Pris for salgsbevillingen

En salgsbevilling koster minimum 1660 kr pr. år, basert på stedets omsetning av antall liter alkohol. Bevillingsgebyr blir fastsatt for ett kalenderår om gangen, jf. alkoholforskriften § 6-2 tredje ledd.

Varighet salgsbevilling

Salgsbevillingen varer normalt inntil 4 år.

Vedlegg til søknaden

Du må legge ved følgende når du søker

  • Konseptbeskrivelse
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Kopi av skjøte eller leiekontrakt
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve i serveringsloven for styrer
  • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten