Korttidsopphold

Et korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold som gis til deg med behov for omfattende helsehjelp gjennom døgnet. Målet med oppholdet er å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen og dermed gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme. 
Det er Tildelingskontoret  som behandler søknader opphold. Se skjema nederst på denne siden.

Langtidsopphold

Et langtidsopphold gis til deg som har et varig behov for omfattende bistand gjennom døgnet, relatert til helse og funksjon. Langtidsopphold på Modumheimen gis når det er det eneste tilbudet som kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Det er Tildelingskontoret  som behandler søknader opphold. Se skjema nederst på denne siden.

 

Lindrende enhet

Et korttidsopphold ved Lindrende enhet gis til deg med alvorlig sykdom.

Lindrende enhet gir aktiv behandling, pleie og omsorg til de med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende med lindring av plagsomme symptomer.  

Ta kontakt med avdelingsleder Merete Melgaard for spørsmål på tlf. 922 37 288.

Det er tildelingskontoret som behandler søknader opphold. Se skjema nederst på denne siden.

Rullerende opphold

Rullerende opphold er faste jevnlige korttidsopphold og gis som avlastningstiltak til pårørende som har stor omsorgsbyrde. 

Det er tildelingskontoret som behandler søknader opphold. Se skjema nederst på denne siden.

 

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold kan tilbys som avlastningstiltak til pårørende som har stor omsorgsbyrde. 
Målet med oppholdet er å utsette innleggelse i institusjon og gi den eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov. Dette er en støtte til den pårørende og tjenesten er gratis, men den enkelte må selv ta med medisiner og nødvendig medisinsk utstyr.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.


Det er tildelingskontoret som behandler søknader opphold. Se skjema nederst på denne siden.