Konkrete prosjekter for utbygging

2021 : Områdene Simostranda og på Vestre Spone starter en tidlig i 2021 - først med informasjon og tilbud til husstandene i området. 

2022: 325 husstander i områdene Drolsum, samt Sysle – Aslaksby – Koboltgruvene

2023 og innen 1. oktober 2024
Refsalveien - Nykirke - Hasselgrenda (vel 90 hus)

Morud-Snarum-Vestre Snarum og Sysle (cirka 270 hus)

Kraftia Energi har vunnet anbudene på utbyggingen.

Handlingsplaner for videre utbygging (per desember 2020)

ByqK 72aTdj 5IAAAAAElFTkSuQmCC

Gule områder, Simostranda og V.Spone/Jahr  – NKOM2019
–2.1mill kr og omfatter også Formo, Grava, Haugfoss, Fossum
 
•Gule områder, Drolsum og Sysle/Aslaksby/Kaggestad– NKOM2020
–6,75mill kr for Drolsum og Aslaksby, Kaggestad, Sysle, Koboltgruvene
 
Røde områder er planlegging for nye søknader – NKOM2021
 
Grønne områder, er bygd ut. Midtkraft og private i samarbeid
 
Blå områder er planlagte områder av Midtkraft
 
Lilla område, Øst-Modum, er under utbygging I et samarbeid mellom Midtkraft og grendelag/private

Hva er bredbånd?

Fast bredbånd
•xDSL (ADSL, VDSL) (kobbernett/analog telefonlinje)
•Kabel-TV (digitalisert Kabel-TV nett / HFC-nett)
•Mørk fiber (enkeltfiber eller fiberpar i fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr)
•Fiberoptikk (fibernett)
 
Trådløst bredbånd
•Trådløst lokalt datanett (WLAN)
 
Mobilt bredbånd
•5G
•4G
•Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) (3G)
•High Speed Packet Access (HSPA)
•2G

Offentlig støtte (NKOM-midler)

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.
 
Hvert år får mange bredbånd gjennom kommersiell utbygging fra aktører. I områder hvor det ikke ligger til rette for utbygging på kommersielle vilkår, kan stat, fylkeskommune eller kommune gi offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd, etter gitte kriterier.    
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KMD i samråd med Nkom