Vi er en interkommunal pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen. 

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. 

Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. 

Tjenester fra PP-tjenesten er kostnadsfri.

Tjenestens formål

Vårt formål er å oppfylle deltakernes plikter etter Opplæringsloven til å yte oppfølgingstjenester og pedagogisk- psykologiske tjenester til regionens barn og unge. Vi ønsker å være gode samarbeidspartnere for barn og unge med særskilte behov.

PP-tjenesten jobber med veiledning, konsultasjon og rådgivning, samt utredning av barn og unge som av ulike årsaker har utfordringer med utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Et ordinært opplæringstilbud er det kommunen/fylkeskommunen tilbyr alle elevene i skolen. Barn og unge har av ulike årsaker, særskilte behov i forhold til opplæring. For å få tilført f.eks spesialundervisning, må PP-Tjenesten vurdere disse behovene individuelt og utarbeide en sakkyndig vurdering om behovet for særskilt opplæring.

PP-tjenesten er en naturlig samarbeidspartner for foreldre/foresatte og skoler når det gjelder utredning av vansker relatert til f.eks atferd, læring, sosial tilpasning og andre utfordringer som av ulik årsak forstyrrer opplæringen. Dette kan være vansker som spesifikke språkvansker, utviklingsvansker, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ADHD, Tourette syndrom, Autisme, Asberger syndrom, sammensatte lærevansker, synssvikt, hørselssvikt, atferdsvansker, sosiale tilpasningsvansker, mobbing, medisinske problemstillinger med behov for tiltak i skolen m.m.

PP-tjenesten jobber for at barnet skal få best mulig oppfølging gjennom sin hverdag i barnehage eller skole. Derfor satser PP-tjenesten ekstra på tidlig innsats og forebygging gjennom å tilby faste treffpunkt via kontaktmøter på instansene. Dette er møter der kunnskap hos partene er ressursen, og skole- og barnehagepersonell kan få snakke om erfaringer og observasjoner knyttet til ulike utfordringer. PP-tjenesten lytter og gir råd. Sakene drøftes anonymt eller ved navn dersom foreldrene har gitt samtykke til dette. Dersom du har bekymringer rundt ditt barns/elevens utvikling, kan du også ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Elever over 15 år er velkommen til å ta direkte kontakt.

Saksgang

Sakkyndig vurdering:
PP-tjenesten er en sakkyndig instans og skal uttale seg ved søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, om spesialundervisning i skole, om fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag, fremskutt eller utsatt skolestart, og inntak på særskilt grunnlag til videregående skole.

Inntakssamtale:
PP-tjenesten inviterer som regel til en inntakssamtale når en sak er henvist til oss.  Vi går gjennom henvisningsskjema og innhenter relevante opplysninger.

Utredning: 
Ved hjelp av samtaler, observasjon og ulike typer testing, forsøker PP-tjenesten å fremstille et mest mulig helhetlig bilde av barnets fungering og behov. Observasjoner foregår i barnehage/skole mens samtaler og testing som oftest skjer i PP-tjenestens lokaler på Rådhuset.

Tilbakemeldingsmøte: 
PP-tjenesten inviterer som regel til et tilbakemeldingsmøte der resultater etter utredning, anbefalinger og råd fra PP-tjenesten, samt veien videre diskuteres.

Oppfølging: 
Vår oppfølging kan skje i form av kurs, råd og veiledning til foresatte, skole- og barnehageansatte. PP-tjenesten tilbyr ikke behandling.

Hvem har rett til hjelp fra PP-tjenesten?

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra PPT.

Hvordan får jeg hjelp fra PP-tjenesten

Lurer du på om barnet ditt trenger hjelp fra PP-tjenesten, anbefaler vi at du snakker med helsestasjonen, barnehagen eller skolen om bekymringen din. Du kan også henvise til oss på egen hånd. Her finner du henvisningsskjemaet vårt PDF document ODT document

Spesialpedagogisk hjelp for barn (0-6 år)

Hvis foreldrene, barnehagen eller helsestasjonen er bekymret for utviklingen til barnet, kan PPT utarbeide en sakkyndig vurdering og gi råd om hva barnet trenger. Dette kan for eksempel være råd og veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen

Spesialundervisning i skolen

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT. 

Hvis sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan

Tidlig eller utsatt skolestart

Les mer om tidlig eller utsatt skolestart

Skolestart - Modum Kommune

 

 

 

 

Voksenopplæring

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.
PPT kan gjøre en sakkyndig vurdering hvis den voksne ber om det, eller hvis voksenopplæringen mener at noen trenger spesialundervisning

Hva gjør pedagogisk psykologisk tjeneste?

Blir barnet henvist til PPT vil foreldrene bli kalt inn til en samtale om barnet og barnets utvikling.

Går barnet i barnehage, vil PPT gjennomføre en kartlegging av barnet i barnehagen gjennom observasjon, testing og samtale med barnets pedagogiske leder.

Hvis barnet ikke går i barnehage, vil kartleggingen foregå i barnets hjem eller hos PPT.

For skoleelever, vil PPT gjennomføre en kartlegging ev eleven i barnehagen eller hos PP-tjenesten gjennom observasjon, testing og samtale med eleven og lærer. 

Utredningen sammenfattes i en sakkyndig vurdering.

Hvordan er den spesialpedagogiske hjelpen organisert?

Modum kommune har syv kommunale barnehager og syv private barnehager som gir spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagog fra en av disse barnehagene har ansvar for å gi den spesialpedagogiske hjelpen sammen med kvalifisert personale i barnets barnehage.

Hvordan gis den spesialpedagogiske hjelpen?

Den spesialpedagogiske hjelpen gis i samsvar med den sakkyndige vurderingen fra PPT og i tråd med barnets vedtak. Hjelpen skal være en del av det helhetlige og tilrettelagte tilbudet barnet får.

Hjelpen kan gis som veiledning til foreldre og personalet i barnehagen, en-til-en med barnet eller i små grupper tilpasset barnets behov og barnehagens arbeidsmåter.

Samarbeid med hjemmet

Et godt samarbeid sikrer en helhetlig oppfølging av barnet. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagen, spesialpedagogen fra ressursbarnehagen og PPT gjennom hele prosessen.

Barnehagen vil legge til rette for jevnlige samarbeidsmøter.

Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport

I Modum kommune utarbeider vi en individuell opplæringsplan (IOP) for førskolebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp.

IOP beskriver konkrete mål og tiltak for hjelpen. Ved barnehageårets slutt skriver vi en årsrapport med en vurdering av barnets utvikling i forhold til målene.

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.