Klimahåndboka skal være en lettlest håndbok for deg som er gårdbruker, og er interessert i å vite hva slags klimatiltak du kan utføre på din egen gårdseiendom for å bidra til kutt i klimagassutslipp. 

Dette er et felles regionalt klimasatsprosjekt for kommunene Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad og Jevnaker. kalt Klimasats jord og skog. Klimahåndboka har blitt utarbeidet av konsulentselskapet Green House AS. 

Håndboka består av 24 ulike klimatiltak som du kan iverksette på din gård. Tiltakene er fordelt etter tematikk som beskriver kort hva klimatiltaket går ut på, hvem det er aktuelt for, hva som kreves, hva som er kostnadsestimatet på tiltaket og om det finnes økonomiske støtteordninger. 
Det står også beskrevet hvilke klima, miljø- og produksjonsgevinster hvert enkelt tiltak har. 

Informasjonen i klimahåndboka er ikke uttømmende. Derfor inneholder hvert enkelt tiltak digitale lenker til mer fullstendige rapporter eller andre artikler som er relevante for tiltaket. For flere av tiltakene er det også eksempler på gårdbrukere i regionen som har gjennomført tiltaket og forteller om sine brukererfaringer. 

Klikk her eller på bildet for å lese klimahåndboka