Fysioterapeuten jobber med barn og unge innenfor ulike områder, ofte i nært samarbeid med foreldre og andre faggrupper. Fysioterapeutene er ansatt i kommunen og har videreutdanning innen fysioterapi for barn og unge.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time og det er gratis for barn 0-16 år. Vi er tilstede for drop-in konsultasjoner på Åpen helsestasjon og Helsestasjon for ungdom.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser. Fagpersoner kan gjerne fylle ut et henvisningsskjema og sende oss pr. post, eller ta kontakt med oss på telefon. Se skjema på høyre side.

Hva gjør barnefysioterapeuten?

Vår jobb består av kartlegging, behandling og veiledning. Vi har en fagspesifikk kompetanse om barns bevegelsesutvikling som del av barnets totale utvikling, og om hvordan barn lærer og utvikler ferdigheter.

Fysioterapeutene fokuserer på fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme helse og deltakelse for alle barn, uavhengig av funksjonsevne og mestringsnivå. 

Det er viktig for oss at barn som trenger fysioterapi ikke føler at de er utilstrekkelige eller må trene fordi de ikke er gode nok som de er. Derfor jobber vi familiesentrert, hvor behandling preges av lystbetonte aktiviteter som gir mestringsfølelse og som skjer i  barnets sosiale omgivelser og hverdag, på en mest mulig naturlig måte. 


Vi ønsker at trening av motoriske ferdigheter og funksjoner skal oppleves positivt for barnet.

Drop-in fysioterapi barn og unge

Vi er tilgjengelig på Åpen helsestasjon for sped- og småbarn. Gratis og uten timeavtale / henvisning

Velkommen!

De minste barna

Vi møter ofte de minste barna på helsestasjonen, og kan gi informasjon og råd til foreldre knyttet til bevegelse og utvikling. Vi er med på å vurdere og behandle barna, og gir veiledning til foreldre.

Hos barn med store behov samarbeider vi tett med foreldre, sykehus, habiliteringssenteret, lege og helsestasjon for å gi barn og foreldre en god oppfølging.


Vi er tilstede på Åpen helsestasjon ved Åmot helsestasjon ukentlig, hvor foreldre med barn kan komme uten å bestille time. 
Vi er også tilstede ved forskjellige gruppetilbud som gis i regi av helsestasjonen for sped- og småbarn.

Barn i barnehagen

Barn med behov for fysioterapi:
Fysioterapeuten er regelmessig i barnehagen, både for å gi oppfølging til barn med behov og for å veilede personalet. Der kan fysioterapeuten være med i leken og se på barnets naturlige bevegelser. Det skal være et samtykke fra foreldrene før fysioterapeuten kan ha en vurdering av et barn i barnehagen.

Forebyggende tiltak til alle:
Enkelte barn har motoriske utfordringer som kan være begrensende for aktivitet. Det trenger ikke være store problemer, men nok til at de får negative erfaringer knyttet til fysisk aktivitet eller har vanskelig for å delta i leik med andre barn. Dette kan få betydning for aktivitetsnivået, gleden over å være i bevegelse og det sosiale samspillet. Det kan også få betydning for deltagelse i kroppsøving på skolen.

Målet med vårt forebyggende arbeid er å tilrettelegge for at barn opplever økt deltagelse og aktivitetsglede i sin hverdag.

Barn i skolen - skolehelsetjenesten

Fysioterapeuten kan delta med informasjon på foreldremøter og besøke klasser for å  snakke om kropp, helse og aktivitet.

Barn med behov for vurdering/behandling/trening kan få dette i våre lokaler i Åmot. Vi samarbeider med foreldre, helsesykepleiere, skolelegen, skolen og andre ved behov.

Fysioterapi i hjemmet

I hjemmet og på institusjon veileder vi foreldre, andre omsorgspersoner og personale i håndtering og tilrettelegging for at barn med funksjonsbegrensninger. Målet er at barnet skal oppnå deltakelse, mestring og aktivitet ut fra sine forutsetninger. 

Fysioterapi for ungdom

Vondt i kroppen?

Fysioterapeuten er tilgjengelig for spørsmål og veiledning på Helsestasjon for ungdom ved Åmot helsestasjon, en dag i uka.

Gratis og uforpliktende.

Hjelpemidler

Vi kan hjelpe til med utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler. Vi samarbeider også med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av hjelpemidler.
For mer informasjon om hjelpemidler; se her