Kontakt

Ring fysioterapeut for råd og veiledning. Vi kan ha både telefon og videokonsultasjoner.

Tine Flaglien, fysioterapeut for barn og unge: 477 56 202

Johna Kristin Bognæs, fysioterapeut for barn og unge 932 28 653

Ole Magnus Hansen, avd.leder og fysioterapeut for barn og unge: 907 12 836

 

Hva gjør barnefysioterapeuten?

Vår jobb består av kartlegging, behandling og veiledning. Vi har en fagspesifikk kompetanse om barns bevegelsesutvikling som del av barnets totale utvikling, og om hvordan barn lærer og utvikler ferdigheter.

Fysioterapeutene fokuserer på fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme helse og deltakelse for alle barn, uavhengig av funksjonsevne og mestringsnivå. 

Det er viktig for oss at barn som trenger fysioterapi ikke føler at de er utilstrekkelige eller må trene fordi de ikke er gode nok som de er. Derfor jobber vi familiesentrert, hvor behandling preges av lystbetonte aktiviteter som gir mestringsfølelse og som skjer i  barnets sosiale omgivelser og hverdag, på en mest mulig naturlig måte. 


Vi ønsker at trening av motoriske ferdigheter og funksjoner skal oppleves positivt for barnet.

Drop-in fysioterapi barn og unge

Hver onsdag fra kl. 13 - 15 er det åpent for de minste barna hos fysioterapeut på Åmot helsestasjon. Gratis og uten timeavtale/henvisning. 

Hver torsdag fra. kl. 13.30 - 15.30 er det åpent for barn og skoleungdom hos fysioterapeut på Åmot helsestasjon. Gratis og uten timeavtale/henvisning.

Velkommen!

De minste barna

Vi møter ofte de minste barna på helsestasjonen, og kan gi informasjon og råd til foreldre knyttet til bevegelse og utvikling. Vi er med på å vurdere og behandle barna, og gir veiledning til foreldre.

Hos barn med store behov samarbeider vi tett med foreldre, sykehus, habiliteringssenteret, lege og helsestasjon for å gi barn og foreldre en god oppfølging.


Vi er tilstede på Åpen helsestasjon ved Åmot helsestasjon ukentlig, hvor foreldre med barn kan komme uten å bestille time. 
Vi er også tilstede ved forskjellige gruppetilbud som gis i regi av helsestasjonen for sped- og småbarn.

Barn i barnehagen

Barn med behov for fysioterapi:
Fysioterapeuten er regelmessig i barnehagen, både for å gi oppfølging til barn med behov og for å veilede personalet. Ofte kan det være lurt at fysioterapeuten er i barnehagen og gir fysioterapioppfølging til barna der. Der kan fysioterapeuten være med i leken og se på barnets naturlige bevegelser. Det skal være et samtykke fra foreldrene før fysioterapeuten kan ha en vurdering av et barn i barnehagen.

Forebyggende tiltak til alle:
Generelt vil det alltid være enkelte barn med motoriske utfordringer som kan være begrensende for aktivitet. Det trenger ikke være store problemer, men nok til at de får negative erfaringer knyttet til fysisk aktivitet eller har vanskelig for å delta i leik med andre barn. Dette kan få betydning for aktivitetsnivået, gleden over å være i bevegelse og det sosiale samspillet. Det kan også få betydning for deltagelse i kroppsøving på skolen.

På bakgrunn av andres og egne erfaringer har fysioterapeutene utformet et opplegg hvor de ser på grovmotoriske ferdigheter hos barna ett år før skolestart. Målet er å bli oppmerksom på barn som med noe hjelp og tilrettelegging kan bedre sine bevegelsesferdigheter og på den måten bidra til at barnet får økt deltagelse og aktivitetsglede. Dette er en del av det forebyggende arbeidet i kommunen og gir både fysioterapeuter og barnehageansatte økt kompetanse på barns motorikk og utvikling. Vi erfarer at små tiltak siste året i barnehagen kan være en fordel for barnas utvikling. Det legges ikke opp til spesifikk trening for enkeltbarn, all oppfølging blir lagt inn i barnehagehverdagen. Erfaringsmessig har barna mye glede av aktivitetene. 

Barn i skolen - skolehelsetjenesten

Barnefysioterapeuten er en del av skolehelsetjenesten. Vi jobber sammen med foreldre, helsesykepleier, skolelege og skolen.
Foruten å være tilstede på foreldremøter, er vi også på besøk i klassene og snakker om kropp, helse og aktivitet.

Fysioterapi i hjemmet

I hjemmet og på institusjon veileder vi foreldre, andre omsorgspersoner og personale i håndtering og tilrettelegging for at barn med funksjonsbegrensninger. Målet er at barnet skal oppnå deltakelse, mestring og aktivitet ut fra sine forutsetninger. 

Fysioterapi for ungdom

Vondt i kroppen?

Fysioterapeuten er tilgjengelig for spørsmål og veiledning på Helsestasjon for ungdom ved Åmot helsestasjon, en dag i uka.

Gratis og uforpliktende.

Hjelpemidler

Vi kan hjelpe til med utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler. Vi samarbeider også med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av hjelpemidler.
For mer informasjon om hjelpemidler; se her