Det må søkes skjenkebevilling for en enkelt anledning der arrangementet er åpent for publikum og det skal selges alkohol.

festivaler og offentlige arrangementer, forestillinger eller utstilllinger
hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

Skjenkebevilling for enkelt anledning er en bevilling på lik linje med en fast skjenkebevilling. Saksbehandlingen er forenklet, fordi det dreier seg om et kortere tidsrom. Normalt gis ikke slik bevilling for lengre tidsrom enn 14 dager.

Ved søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning, må det oppgis følgende:

føre opp en ansvarlig person.
beskrive hvor arrangementet skal foregå, særlig hvis det er utendørs. Enkelte ganger må det leveres inn en skisse over arealet, og/eller dokumentasjon på at man har fått tillatelse fra grunneier.

Du finner søknadsskjema under Skjema

Krav

For å få innvilget skjenkebevilling for enkelt anledning, må bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere, familie, ektefelle, osv.) på virksomheten, ha uklanderlig vandel med hensyn til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

I tillegg må du/dere ha uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Styrer og stedfortreder for salgsstedet må ha fylt 20 år, og godkjennes av kommunen.

Før søknaden behandles, oversendes den til sosialtjenesten, politiet, skatteoppkrever og skatteetat for uttalelse.

Frist

Søknaden må sendes inn i god tid, og minst 14 dager før arrangementet.

Pris

Gebyr for skjenkebevilling for enkelt anledning er 390 kroner pr. dag/arrangement.