Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Snarumskollen ble vedtatt i kommunestyrets møte 08.12.2022, utvalgssak 101/22.

Begrunnelse for vedtaket er at: planen samsvarer med overordnet arealregnskap i kommuneplanens arealdel, og planforslaget legger opp til en mer egnet og sikrere utbygging

enn arealformål som vist i gjeldende kommuneplan. Videre vurderes planen ikke å være i strid med naturmangfoldloven.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig her:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes:

Modum kommune, postboks 38, 3371 VIKERSUND

innen den 13 februar 2023.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15 -2 og 15-3. Eventuelle krav må framsettes skriftlig til Modum kommune.