Modum kommunestyre vedtok Reguleringsplan for Øvregata/Geithusveien i Vikersund i møte den 19.04.2023 som sak 7/23.

Veien planlegges som et trafikksikkerhetstiltak, utvidet til mellom 6 og 6.5 meters kjørebanebredde, med et gjennomgående fortau på 2.7 meters banebredde.

Planvedtaket er likelydende med innstillingen.

Plandokumentene finner du her: