Modum kommunestyre vedtok Reguleringsplan for Øvregata/Geithusveien i Vikersund i møte den 19.04.2023 som sak 7/23.

Veien planlegges som et trafikksikkerhetstiltak, utvidet til mellom 6 og 6.5 meters kjørebanebredde, med et gjennomgående fortau på 2.7 meters banebredde.

Planvedtaket er likelydende med innstillingen.

Plandokumentene finner du her:

Planvedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
Klagefrist for planvedtaket settes til den 1. oktober.

Klage på vedtak sendes til postmottak@modum.kommune.no

eller i post til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund