Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven ble reguleringsplan for Furumo Hageby vedtatt i kommunestyrets møte 19.06.2023, utvalgssak 59/23.

Begrunnelse for vedtaket er at: planen samsvarer med kommuneplanens arealdel, og planforslaget legger opp til et bedre utbyggingsmønster ovenfor trafikkstøy enn gjeldende reguleringsplan. Videre vurderes planen ikke å være i strid med naturmangfoldloven.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse finner du ved å følge lenkene under:

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 tredje ledd og § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Modum kommune, postboks 38, 3371 VIKERSUND innen den 20 juli 2023.