Alvorlig skolefravær

Det kan være ulike årsaker til at elever er fraværende fra skolen. Erfaring viser at uavhengig av årsaken til fraværet, er det svært viktig å sette inn tiltak tidlig. Gode rutiner og godt samarbeid er avgjørende for å finne tiltak for å få eleven tilbake til skolen. Alvorlig skolefravær er en felles utfordring der alle involverte må bidra til en felles løsning. Uansett årsak er det viktigste å få eleven tilbake på skolen.

Permisjon fra undervisning

Permisjon utover 1 skoledag skal skje via elektronisk søknadsskjema.

Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Permisjon etter denne bestemmelsen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon.

  • Kontaktlærer kan innvilge permisjon inntil 1 skoledag.
  • Rektor kan innvilge permisjon inntil 10 skoledager.
  • Permisjoner for elever på 10. trinn bør unngås fra nyttår og ut skoleåret.
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge spesielt for dette. Foreldre/elever må bruke læringsplaner/ukeplaner fra skolen.

Sletting av gyldig fravær

Søknad om sletting av gyldig fravær skjer via elektronisk søknadsskjema.

Det kan kreves inntil 10 dager per opplæringsår fjernet fra vitnemål dersom fraværet skyldes:

  • Helseårsaker (fravær utover tre dager som er dokumentert av lege)
  • Helseårsaker (fra første fraværsdag for elev med dokumentert risiko for fravær)
  • Innvilget permisjon

Fravær av helsemessige årsaker krever legeerklæring. Legeerklæring sendes per post til skolen.