På denne siden finner du informasjon om skoleskyss.
Nederst på siden finner du søknadsskjema.

Hvem har rett til skoleskyss?

Opplæringslova, i tillegg til Brakars veiledende retningslinjer for skoleskyss, ligger til grunn for behandling av søknader om skyss.

Elever med lang skolevei får skyss etter egne bestemmelser og vedtak.

Opplæringslovens § 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen sier bl.a.:

”Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.”

Etter vedtak i kommunestyret, sak 54/07, er skyssgrensene i Modum som følger:

  • 1. trinns elever, opplæringslovens grense på 2 km
  • 2. og 3. trinn, Modum kommunes grense på 3 km
  • 4. til 10. trinn, opplæringslovens grense på 4 km

Korteste gangbare vei mellom hjem og skole regnet fra dør til dør skal legges til grunn ved beregning av skoleveien. Det forventes at elevene går en rimelig distanse fram til en oppsamlingsplass/ holdeplass, men skysstilbudet skal dekke størstedelen av totaldistansen. Her blir det lagt vekt på elevens alder, trafikksikkerhet og framkommelighet. Dette gjelder uavhengig av valgt transportmiddel.

Der foreldrene ikke bor sammen har barn rett til skoleskyss til/fra skole og til/fra begge foreldres hjemmeadresse når foreldrene har delt daglig omsorg. Med det forutsettes at barnet bor tilnærmet like mye hos begge foreldre, og at tidene er forutsigbare (eks annen hver uke). Ordinær samværsrett etter barneloven gir ikke skyssrett.

Skyss til og fra SFO kan dekkes i tilfeller som nevnt i Opplæringslovens § 7-3.

§ 7-3.  Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.

Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.

Dette gjelder også elever med innvilget plass i avlastningshjem.

Søknader som faller utenom ordinær skyss med buss, sendes skolen barnet sokner til/går på for behandling. Søknadene begrunnes og eventuell legeerklæring vedlegges.
Du finner elektronisk søknadsskjema nederst på siden.


Opplæringsloven om skoleskyss
Brakars veiledende retningslinjer for skoleskyss