Priser barnehage

Priser barnehage 2022 fra august
Pris per måned

2023 fra januar
Pris per måned

Maksimalpris 100% 3050 kr 3000 kr
Maksimalpris 80 % 2440 kr 2400 kr
     

Kostpenger
I alle barnehagene i Modum kommer betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Kostpenger betales ut fra plasstørrelse og tilbud ved den enkelte tjeneste.

Søskenmoderasjon  
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune gjelder søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Alltid moderasjon for eldste barnet. For det tredje barnet og eventuelt flere barn i barnehage, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

Søskenmoderasjons sats mellom barnehage og SFO - endret fra 1.1.23 etter kommunestyrevedtak desember 2022. 

Her er en oversikt med sats på søskenmoderasjon fra 1.1.23

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kroner.

Priser SFO

Priser 2023 - Sats per måned:

Full plass - morgen og ettermiddag 3650,-

Per morgen hver uke                            245,-

Per ettermiddag hver uke                     490,-

Oversikt over priser for de ulike plasstypene fra 1.1.23

 

Søskenmoderasjon  
Søskenmoderasjon på eldste barnet.

Søskenmoderasjons satsen mellom barnehage og SFO - endret fra 1.1.23 etter kommunestyre vedtak desember 2022. 

Her er en oversikt med sats på søskenmoderasjon fra 1.1.23

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kr. 1/3 av dette for morgen, og 2/3 av dette for ettermiddag.  Eventuelt kjøp av tid avklares ved den enkelte SFO.

12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. og 2. trinn
Fra og med høsten 2023 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1.og 2. trinn
1. og 2. trinns elever som har deltidsplass som er inntil 12 per uke vil får denne gratis, og det vil bli trukket fra 12 timer for de som har plass utover dette.
Ordningen krever ikke at det søkes spesielt om dette. Fratrekk for de 12 timene gratis gjøres automatisk i forbindelse med den månedlige faktureringen. (Det beregnes morgen til 1,5 timer og ettermiddag til 3,5 timer)

Gratis kjernetid

Alle 2 -, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 settes inntektsgrensen til 615 590 kroner.

Ordningen er søknadsbasert, det betyr at du selv må søke om gratis kjernetid.

Søk om gratis kjernetid i skjema under.

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling:

  • 2023/2024: 01.06.2023

Søknadsskjema finner du under "Skjema".

Du kan søke etter denne fristen, men da vil moderasjonen gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet. Foreldre/foresatte søker til den kommunen barnet er folkeregistrert uavhengig av hvilken kommune barnet har barnehageplass i. Fakturaavdelingen behandler søknadene om redusert betaling i Modum kommune. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Den nasjonale ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert betaling.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.