Skolestart 2024

Skolestart 6-åringer – Skoleåret 2024/2025

I oktober 2023 får alle barn født i 2018 brev om innskriving til 1.trinn høsten 2024.

Brevene sendes som digipost til de som har foreldreansvar. Foreldrene får varsel om dette via sms/epost. For de som ikke får åpnet brevet via digital postkasse, vil det etter hvert komme som brev i postkassen.

Alle barn som bor i Modum kommune, eller som flytter hit innen skolestart, skal begynne på skolen mandag 19.august.

Innmelding skjer ved utfylling av elektronisk skjema (se Skjema lenger ned på siden).

Frist for innmelding: 1.november 2023

Dersom dere vet at dere skal flytte før høsten 2024, vennligst ta kontakt med nærskolen. Enkeltvedtak om skoleplass barneskole og ungdomsskole fattes av rektor innen januar 2024.

VELKOMMEN TIL MODUMSKOLEN 

Skoleplass ved annen skole enn nærskolen

Opplæringsloven §8-1:
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen har.»

Dersom dere ønsker å søke barnet inn på en annen skole enn den skolen barnet sokner til, må dere søke om skolebytte via elektronisk skjema (se Skjema lenger ned på siden).

Modum kommune tildeler skoleplass i henhold til kommunens skolekretsgrenser. Skolebytte innvilges kun i særskilte tilfeller.

Grunnskolekretser

Her er grunnskolekretsene for barnetrinn og ungdomstrinn.

Barneskolekrets

Ungdomsskolekrets

Overgang barnehage-skole

Foresatte vil motta informasjon fra skolen angående overgang barnehage-skole. Det blir både myk skolestart og foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Utsatt skolestart

Foreldre til barn i førskolealder som vurderer at barnet på grunn av forsinket utvikling vil ha nytte av et år til i barnehage, kan søke om utsatt skolestart. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema innen 1. november året før barnet skal begynne på skolen (se Skjema lenger ned på siden).

Når kommunen mottar søknad om utsatt skolestart vil denne bli videresendt Interkommunal PP-tjeneste for Modum, Sigdal og Krødsherad (PPT), som gjennomfører en sakkyndig vurdering.
Søknad om utsatt skolestart kan ikke behandles før PP-tjenesten har kommet med sin sakkyndige vurdering.

Opplæringen i grunnskolen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger, og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring jamfør opplæringsloven §1-3. Skolene skal se til at alle barn får en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler Modum kommune og PPT generelt at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Kriterier ved søknad om utsatt skolestart:

  • Barn som vil klare seg uten spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen

Kriterier som ikke kvalifiserer til utsatt skolestart:

  • Barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
  • Barn som vurderes å ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden
  • Tospråklighet

    Opplæringslovens §2-1, 3.ledd:
    «Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år."