Grunnlaget for all trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. 
Trafikantene, grunneiere og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. En viktig del av arbeidet er å sørge for frisikt langs vei. 

Hva gjør kommunen?

Kommunen klipper årlig gress og kantvegetasjon langs veinettet for å ivareta trafikksikkerheten. Stedvis må busker også hogges når det er behov for dette. 
Står det trær ved kommunal vei som oppfattes som trafikkfarlig, eller må fjernes av andre grunner, kan dette meldes til kommunen. 

Hva er ditt ansvar?

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 
Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din. 

Her finner du informasjon fra Statens vegvesen angående temaet.