19. juni

.

Se hele kommunestyremøtet her

Innlegg Midt-Buskerud barnevernstjeneste, v/leder Kaja Solbakken Bjerke

 

41/23

23/409

Rådmannens kvarter 19. juni 2023

 

42/23

23/2248

Tilstandsrapport Midt-Buskerud barneverntjeneste 2022

 

43/23

23/1545

Årsregnskap med noter, årsberetning og årsrapport 2022 - Modum Boligeiendom KF

 

44/23

23/2607

Modum Boligeiendom KF - Økonomi og finansrapport 1. tertial 2023

 

45/23

21/5013

Kommunedelplan for Åmot - Haugfoss - 2. gangs behandling

 

46/23

23/2277

Modum kraftproduksjon KF - årsberetning- og regnskap 2022

 

47/23

23/2243

Årsmelding og regnskap for 2022 - Modum kommune

 

48/23

23/2589

Økonomirapport 1. tertial 2023

 

49/23

23/2335

Finansrapport 1. tertial 2023

 

50/23

23/2313

Finansstrategi

 

51/23

23/2492

Rapport om vertskommunesamarbeid for 1. tertial 2023

 

52/23

23/2563

Eierstrategi Vikersund Utvikling AS

 

53/23

21/5800

Endring i selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS

 

54/23

23/2570

Omdanning av Ramfoss kraftlag til kommunalt oppgavefellesskap

 

55/23

23/2236

Årsrapport Sunne kommuner

 

56/23

23/2256

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS, vurdering av driftsform - innsamling av husholdningsavfall

 

57/23

23/2624

Modum Vekst og Inkludering AS, endring av vedtekter

 

58/23

23/1152

Mulig økning i basistilskuddet til fastlegene

 

59/23

22/5819

Forslag til reguleringsplan for Furumo Hageby - 2.gangs behandling

 

60/23

23/3084

Anleggsbidrag - boligfelt i Hjortveien - Oterveien

 

61/23

23/1805

Orienteringssak. Planlagt forretningslokale ved Sporpind

 

62/23

23/2254

Bemanning i barnehage. Sak 108/22 Kommunestyret 09.12.2022

 

63/23

23/2115

Oppgavedeling i pleie og omsorg

 

64/23

23/3022

Politisk arbeidsutvalg om framtidig grunnskole i Modum

 

65/23

23/2273

Nytt skoleanlegg med idrettshall i Vikersund

 

66/23

23/2564

Ny etatsinndeling

 

67/23

21/801

Sluttbehandling - Klimaplan for Modum

 

68/23

22/4678

Tilleggsanmodning bosetting av flyktninger

 

69/23

23/3085

Forvaltningsrevisjon om økonomisk sosialhjelp

 

70/23

23/1819

Søknad om ekstrabevilgning - Juridisk vurdering av avtale mellom Modum kommune og Bane NOR

 

71/23

23/2938

Valg av medlemmer og varamedlemmer til takstnemnd og overskattetakstnemnd

 

72/23

23/3083

Statuslister politiske saker

 

73/23

23/407

Spørsmål, interpellasjoner og orienteringer 19. juni 2023

 

74/23

23/819

Salg av Frydenberg

 

75/23

23/3256

Salg av tidligere Gustadmoen barnehage